Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Hybrydyzacja nowym standardem szkoleniowym – raport PIFS

szkolenia online
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Wszelkie procesy wpływające na konkurencyjność rynkową przybierają na sile wraz z pojawiąjącymi się nowymi, wcześniej nieprzewidywalnymi sytuacjami i zmianami gospodarczymi. Takim przykładem był wybuch pandemii.

Szereg rodzących się poglądów dotyczących zachowania się rynku było pesymistycznych i budziło obawy np. o znacznej redukcji budżetów na szkolenia czy też trwałym odejściu od form stacjonarnych na rzecz tych zdalnych. Przeprowadzone na zlecenie naszej organizacji badania, pokazały jednak, że niepokoje te były przedwczesne i branża usług rozwojowych z dużym powodzeniem zaadaptowała się do nowej rzeczywistości – mówi Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Raport „Potrzeby i możliwości firm w zakresie rozwoju pracowników” potwierdza m.in. to, że zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw na usługi szkoleniowe ostatecznie wzrasta, nowy coraz powszechniejszy hybrydowy model nauczania stale się umacnia, a wysokość planowanych wydatków na rozwój zespołu wynosi około 1 tys. złotych na pracownika.

Rozwój technologii oraz powszechna dostępność do urządzeń mobilnych w szybkim tempie zmieniają podejście do nauczania oraz płynących z niego oczekiwań. Szkolenia stacjonarne z powodzeniem są uzupełniane przez nowe formy pod postacią modułów asynchronicznych, platform rozwojowych, mikrolearning’u, gdzie na końcu najważniejsze są ich efektywność i realna możliwość wykorzystania w osiąganiu celów biznesowych przedsiębiorstw.

Cena szkoleń na dalszym planie

W wielu sektorach polskiego rynku cena jest podstawowym determinantem wyboru usług i towarów. Nie jest tak jednak w sektorze usług rozwojowych i według respondentów badania PIFS dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników najistotniejszym jest program szkolenia, następnie doświadczenie podmiotu go realizującego i dopiero w trzeciej kolejności jego koszt.

Przewidywanie, że nastąpi redukcja budżetów firmowych na szkolenia nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości, ponieważ obecnie są one porównywalne do tych sprzed pandemii, co potwierdza aż 59% firm biorących udział w badaniu. Ponadto 16% deklaruje, że środki na szkolenia będą wręcz wyższe. Realizacja szkoleń kompetencyjnych musi być uszyta na miarę potrzeb, dlatego 86% firm zatrudniających powyżej 50 pracowników zleca szkolenia wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono na próbie 490 firm zatrudniających powyżej 50 osób pomiędzy 20 lipca, a 20 sierpnia 2021 r. Badanie realizowała firma badawcza Sedlak & Sedlak z wykorzystaniem dwóch metod pozyskiwania danych: ankiety telefonicznej CATI - wśród grupy firm, wybranej losowo spośród organizacji zatrudniających co najmniej 50 pracowników w Polsce (N=300); badania internetowego CAWI - wśród celowo dobranej grupy firm, które z dużym prawdopodobieństwem korzystają z usług firm szkoleniowych (N=190).