Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na jakiej podstawie określane są wartości szkód górniczych?

wartości szkód górniczych
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Rekompensowanie wszelakiego rodzaju szkód wyrządzonych komuś tak przez osoby lub firmy prywatne, jak i przez instytucje oraz zakłady państwowe  jest obowiązkiem oczywistym. Kwestią sporną jednak niemal zawsze pozostaje ustalenie wartości naprawy wyrządzonej szkody. Tutaj często oczekiwania poszkodowanych mogą rozmijać się z tym, jakiego rodzaju i jakiej wartości rekompensatę proponuje sprawca szkody. Nie inaczej jest ze szkodami górniczymi.

Charakterystyka szkód górniczych

Kiedy i w jakich sytuacjach możemy mówić o szkodach górniczych? Tego typu wydarzenia są ściśle związane z pracą różnego rodzaju zakładów wydobywczych, a więc nie są powodowane siłami natury, lecz działalnością człowieka. Zatem szkodą górniczą może być np. zalewanie budynku z powodu obniżenia się poziomu gruntu wywoływanego zapadaniem się podziemnych wyrobisk górniczych, a nie jakiś pożar domu wywołany chociażby wyładowaniami atmosferycznymi. Również nic wspólnego z górniczą eksploatacją nie będą miały typowe szkody deweloperskie spowodowane błędnymi projektami. Dlaczego o tym mówimy? Chodzi po prostu o to, by każdorazowo został udowodniony związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy prowadzoną na danym obszarze działalnością wydobywczą kopalni, a powstałymi szkodami. Do najczęściej występujących bezpośrednich szkód górniczych należą uszkodzenia budynkówdeformacje gruntów oraz obniżenie plonów w produkcji rolnej; stratą pośrednią bywają koszty zabezpieczeń budynków. O tym, jak należy dochodzić roszczeń z tytułu szkód górniczych, opowiadali nam specjaliści z firmy KOMPENSATA z Rudy Śląskiej.

Procedury dochodzenia roszczeń z tytułu szkód górniczych

Powiedzmy zaraz na wstępie, że, mimo iż tematyka odszkodowań za straty powodowane działalnością zakładów górniczych jest uregulowana naszym prawem, to w praktyce dochodzenie roszczeń  z tego tytułu zazwyczaj nastręcza poszkodowanym sporo kłopotów. Kopalnie częstokroć odmawiają uznania swej winy, a w przeciwnych przypadkach niemal zwyczajowo już starają się zaniżać koszty spowodowanych przez siebie szkód. Rzadko dochodzi do polubownego załatwienia takich spraw i najczęściej znajdują one swój finał na sali sądowej, a tam liczą się tylko dowody. Jedyną skuteczną metodą udowodnienia winy kopalni, a także określenia wartości szkody górniczej może być tylko i wyłącznie ekspertyza budowlano-geologiczna. Praktyka dochodzenia roszczeń z tytułu szkód górniczych wskazuje na to, że najprostszą i najszybszą drogą do uzyskania stosownego zadośćuczynienia z tego tytułu jest zaangażowanie wyspecjalizowanej w prowadzeniu tego typu spraw firmy. Podobnie, jak wspomniana wyżej KOMPENSATA, firmy takie zatrudniają ekspertów z zakresu prawa, budownictwa oraz geologii, którzy potrafią wydać stosowne opinie.