Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Wodór jako klucz do zielonej mobilności

Technologia wodorowa w motoryzacji
 |  Artykuł partnera  |  Transport i motoryzacja

Przemiany ekologiczne kształtują naszą rzeczywistość, zmuszając do poszukiwania zrównoważonych rozwiązań. Mowa tu głównie o nowych sposobach pozyskiwania źródeł, które są ekologiczne. Odchodzi się od paliw kopalnych, bo wpływają one negatywnie na środowisko. W konsekwencji klimat się ociepla, przez co nasz świat staje się coraz mniej przyjaznym miejscem do życia. Nieprzypadkowo poszukiwane są nowe możliwości, żeby pozyskiwać czystą energię. Ma to szczególne znaczenie praktycznie w każdym obszarze, szczególnie w motoryzacji. Zielona mobilność jest więc tu kluczowa, a wodór jako paliwo przyszłości jest najlepszym rozwiązaniem!

Wodór w przemyśle motoryzacyjnym - siła zielonego paliwa

Przemysł motoryzacyjny, tak jak wiele innych dziedzin, musi stale ewoluować, żeby umiejętnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Z jednej strony mówimy tu oczywiście o rozwoju nowych technologii, coraz lepszych do użytkowania pojazdach, z drugiej zaś o czymś znacznie ważniejszym - o tworzeniu rozwiązań, w których dominują ekologiczne źródła energii

Technologia wodorowa pozwala na pozyskiwanie czystej energii, co przyczynia się do tego, że gospodarka staje się coraz bardziej zeroemisyjna. Wodór to przyszłość zielonej mobilności, ponieważ jego spalanie nie wywołuje emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji.

Jedynym produktem tego procesu jest czysta woda, dzięki czemu jest on całkowicie przyjazny dla środowiska. Zestawiając go z tradycyjnymi paliwami kopalnymi, widzimy obraz idealnego rozwiązania na zanieczyszczenie środowiska spowodowanego przez emisję spalin. Przyczynia się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju transportu.

Wodór w transporcie - coraz większe znaczenie

Wodór jest bardzo wszechstronnym paliwem, które można stosować w wielu różnych technologiach. To dlatego nie ma przeszkód, by stosować go w silnikach wodorowych, gdzie wykorzystuje się ogniwa paliwowe. Korzysta się z energii powstałej z reakcji chemicznej spalania, jaka zaszła pomiędzy wodorem i tlenem. Perspektywy wyglądają optymistycznie. 

Ma to bardzo wielkie znaczenie w transporcie publicznym. To właśnie tutaj innowacje w transporcie wodorowym są szczególnie widoczne, także w Polsce. Potwierdzeniem jest dokument pt. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, w której zdefiniowano kluczowe kierunki rozwojowe gospodarki wodorowej naszego kraju. Jest tu oczywiście miejsce dla inicjatyw związanych z zakupem autobusów wodorowych, jak również budowy stacji tankowania. 

Do 2025 roku planowany jest zakup 250 autobusów wodorowych i budowy 32 stacji tankowania wodoru. Do 2030 zaś gotowych ma być już 1000 autobusów na wodór i 40 stacji tankowania wodoru. Dzięki takim inicjatywom planowana emisja zero w transporcie jest coraz bardziej prawdopodobna. Po drodze czeka jednak wiele wyzwań.

Wodór i zielona mobilność - o jakich wyzwaniach pamiętać?

Wodór ma ogromną szansę stać się zielonym paliwem, które zmieni całkiem transport. Wydaje się, że jego popularność będzie coraz większa. Nim jednak w pełni zacznie być wykorzystywany, minie trochę czasu, bo po drodze są poważne wyzwania. 

Zacznijmy od kosztów, bo one są kluczowe dla rozwoju wodoru w ramach zielonej mobilności. Obecnie są one dość duże, szczególnie gdy mowa o wodorze produkowanym przy użyciu energii niskoemisyjnej. Jest jednak światełko w tunelu, bo według Międzynarodowej Agencji Energii koszt wytwarzania wodoru spadnie o 30% (do 2030 roku). Kolejne ograniczenie związane jest ze zbyt powolnym rozwojem infrastruktury wodorowej. Żeby je przyśpieszyć, musi zostać wdrożona lepsza koordynacja pomiędzy różnymi podmiotami, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Nie mniejsza odpowiedzialność spoczywa tu też na inwestorach oraz przemyśle. 

Problematyczny jest też sposób pozyskiwania wodoru. Obecnie w dużej mierze pochodzi on z gazu ziemnego i węgla, co wpływa na emisję CO2. Potrzebna jest tu postępująca coraz bardziej dywersyfikacja, w której ważną rolę mają odnawialne źródła energii. 

Przyśpieszyć to też mają szansę ważne inicjatywy, jak doliny wodorowe. Jednym z lepszych przykładów jest Centralna Dolina Wodorowa, która przyczynia się do tworzenia ważnego forum współpracy, zrzeszając różne podmioty, działające w tym samym celu - aby rozwijać zeroemisyjne źródła energii.