Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co musisz wiedzieć na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych w firmie?

selektywne zbieranie odpadów
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Odpady komunalne w firmie wymagają właściwego zagospodarowania – konieczna jest między innymi ich selektywna zbiórka oraz zgodna z przepisami utylizacja, o którą zadbać muszą właściciele tzw. nieruchomości niezamieszkałych, czyli w praktyce przedsiębiorcy prowadzący własny biznes. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma jednak wątpliwości, które śmieci wytwarzane na terenie zakładu należy uznać za odpady komunalne w firmie i jak należy z nimi postępować. Wyjaśniamy poniżej, co to są odpady komunalne, jakie obowiązki z nimi związane ciążą na przedsiębiorcy oraz jak prawidłowo powinna wyglądać selektywna zbiórka odpadów komunalnych w firmie.

Odpady komunalne – co zaliczamy do tej kategorii odpadów wytwarzanych w firmie?

Odpady komunalne spotykane w firmach zgodnie z polskim ustawodawstwem to wszystkie te odpady, które swoim składem lub właściwościami przypominają odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych. Będą to więc w przypadku różnych branż działalności gospodarczej przede wszystkim odpady powstające w zapleczach socjalnych, stołówkach, kantynach, kuchniach. W praktyce wygląda to tak, że jeśli firma zatrudnia pracowników, jest więcej niż prawdopodobne, że prócz odpadów definiowanych jako odpady przemysłowe, generuje również odpady komunalne. Ta okoliczność sprawia, że przedsiębiorca zobowiązany jest o tę frakcję śmieci odpowiednio zadbać, w czym najczęściej wspierają go specjalistyczne firmy odbierające odpady komunalne. Profesjonalna firma zarządzająca odpadami może wyręczyć biznes i zorganizować transport odpadów komunalnych, a także przeprowadzić ich recykling i utylizację. Może również pomóc firmie zorganizować sprawny system segregacji odpadów w firmie, a selektywna zbiórka odpadów z podziałem na 5 frakcji to jeden z podstawowych obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy o odpadach i pokrewnych, m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Firma gospodarująca odpadami może również wyposażyć przedsiębiorstwo, sklep czy mały zakład usługowy we właściwe pojemniki do segregowania odpadów. Dobrą wiadomością dla prowadzących działalność gospodarczą jest fakt, że wytwórców odpadów komunalnych, w przeciwieństwie do innych zakładów produkujących odpady o charakterze przemysłowym, nie obowiązuje wpis do rejestru BDO, ani ewidencjonowanie odpadów i sporządzanie sprawozdań w BDO. 

Umowa na wywóz śmieci przedsiębiorcy – kiedy jest obowiązkowa?

Odbiór odpadów z działalności gospodarczej może odbywać się w ramach systemu gminnego, jeśli gmina podjęła uchwałę obejmującą nieruchomości niezamieszkałe takim modelem i przedsiębiorca złożył odpowiednie oświadczenie (w tym aspekcie od września 2021 dość drastycznie zmieniły się przepisy) lub na podstawie umowy na wywóz odpadów komunalnych zawartej z operatorem wpisanym do RDR w danej gminie. Bardzo precyzyjnie wyjaśnia to w pełni merytoryczny poradnik „Selektywne zbieranie odpadów w firmie” udostępniony przez Stena Recycling na stronie firmowej. Stena Recycling to największa i najnowocześniejsza firma zajmująca się gospodarowaniem odpadami działająca we wszystkich polskich miastach i dostawca kompleksowych usług z zakresu zarządzania odpadami różnych frakcji. W e-booku przygotowanym przez ekspertów Stena Recycling znajduje się mnóstwo praktycznych i przydatnych przedsiębiorcom rad dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego warto w wolnej chwili po niego sięgnąć. Inne istotne obowiązki właścicieli działalności gospodarczej, takie jak konieczność wyposażenia nieruchomości w worki i pojemniki na odpady, dbania o ich stan sanitarny i techniczny czy wymóg selektywnego zbierania odpadów, również zostały opisane i objaśnione we wspomnianym poradniku. Jego lektura to dobry początek dla prowadzących działalność, by lepiej rozeznać się w przepisach i w ten sposób uniknąć niepewności, kar i kłopotów.