Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Oszczędna Klimatyzacja Przemysłowa

Klimatyzacja Przemysłowa
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przestało być już tylko elementem strategii finansowej przedsiębiorstwa, mającym na celu zmniejszenie kosztów. W dobie niepokojących zmian klimatu to konieczność. Jednak ogromnym wyzwaniem dla zarządów firm jest pogodzenie czynników ekonomicznych z socjologicznymi wynikającymi także z prawa pracy. Klimatyzacja przemysłowa stanowi właśnie taki punkt sporny, dlatego warto pomyśleć o nowych technologiach, niekolidujących z wymienionymi wcześniej uwarunkowaniami. Jak sprawić, by funkcjonowała, nie generując nadmiernych kosztów? Zapraszamy do lektury.

oxycom2

Klimatyzacja przemysłowa, znaczenie w przemyśle

Dobre samopoczucie fizyczne pracowników odgrywa w gospodarce ogromnie ważną rolę, często niedocenianą. Wzrasta ona proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Mowa tutaj o wydajności, jakości oraz bezpieczeństwie.

Robotnik zmęczony upałem, często otumaniony szkodliwymi substancjami znajdującymi się w otaczającym go powietrzu wykonuje powierzone zadania wolniej, mniej dokładnie a ponadto ignoruje zasady BHP, jako jego zdaniem zbędne lub nieistotne.

Z tych powodów sprawna klimatyzacja przemysłowa jest nie tylko przydatna, lecz wręcz niezbędna dla sprawnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza ma także znaczenie w kontekście surowców stosowanych w produkcji. Granulat tworzyw sztucznych przechowywany w pomieszczeniach wilgotnych, nie nadaje się do dalszego przetwarzania, chyba że zostanie wcześniej osuszony. W ten oto sposób fałszywie pojmowana oszczędność na klimatyzowaniu pomieszczeń powoduje znaczące wydatki na nawiewy ciepłego i suchego powietrza celem przygotowania materiału do obróbki.

Nie inaczej przedstawia się sprawa zapewnienia odpowiednich warunków magazynowania gotowych wyrobów. Tu także ogromne znaczenie ma atmosfera panująca w pomieszczeniach magazynowych. Brak klimatyzacji przemysłowej to wilgoć, grzyby, wzmożone utlenianie się metali, wreszcie zwiększone ryzyko samozapłonu substancji chemicznych.

We wszystkich wymienionych przykładach nie tylko filtrowanie powietrza ma znaczenie. Sama recyrkulacja wprowadza w ruch cząsteczki gazów, jednak jest to obieg zamknięty, bez koniecznej wymiany i uzupełnień. Wracamy do punktu wyjścia, czy znikome profity płynące z wykorzystywania przestarzałych systemów są adekwatne do ogromnych kosztów eksploatacyjnych? A co z chłodzeniem, czy spowoduje to dodatkowe wydatki?

Mowa tutaj o wzajemnej korelacji dwóch czynników, mianowicie:

  • chłodzeniu przemysłowym;

  • wentylacji przemysłowej.

Czy da się to wszystko połączyć w jeden wydajny system klimatyzacyjny, bez obciążania budżetu przedsiębiorstwa?

photo 126770

Chłodzenie przemysłowe, wykorzystanie sił natury

Już treść podtytułu zdradza, iż znaleziono sposób na ograniczenie energochłonności, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie opłat eksploatacyjnych. Powód jest prosty. Tam, gdzie działa natura, istnieje mniejsze zapotrzebowanie na wsparcie energetyczne z zewnątrz, lub też dotychczasowe środki pozwalają na uzyskanie lepszych efektów. I tak jest w istocie.

Stosując nowatorską technologię klimatyzacji przemysłowej OxyCom, pozwalającą na zwiększenie wydajności chłodzenia przy niższym zużyciu energii, uzyskuje się stosunek wydajności Oxycom do tradycyjnego klimatyzatora wynoszący 13,33 do 1.

Brzmi to tym bardziej interesująco, że system stosuje się z równym powodzeniem np. w przetwórstwie mięsnym, jak i przemyśle hutniczym, czyli w gałęziach gospodarki skrajnie odmiennych co do warunków, w jakich chłodzenie musi zachować swoją sprawność i wydajność.

Sprawa znacznie się komplikuje w miejscach, gdzie dochodzi do powstawania skrajnie wysokich temperatur. Standardowe systemy okazują się niewydolne, mimo zwiększonego poboru mocy. Innymi słowy, generują większe straty, nie poprawiając warunków pracy.

Nic dziwnego zważywszy, że 1 kWh energii w przypadku metod tradycyjnych zapewni zaledwie 3 kWh mocy chłodniczej, co w przypadku omawianego przemysłu hutniczego jest wartością znikomą. Z tych powodów niektóre zakłady w ogóle rezygnują z aparatury chłodzącej, co wydaje się niewybaczalnym błędem.

Technologia Oxycom polega na wykorzystaniu parowania wody w celu schłodzenia powietrza wtłaczanego do obiektu przemysłowego. Więcej, dzięki tej metodzie wydajność urządzeń chłodzących wzrasta wraz z podnoszeniem się temperatury. Jeden kWh energii wykorzystanej w tym procesie zapewnia do 40 kWh mocy chłodniczej. Ponadto, w tym samym procesie uzyskuje się dostęp do swobodnej wentylacji. Tradycyjne metody wymagałyby instalacji dodatkowego wyposażenia, pobierającego energię elektryczną niezależnie.

Warto niejako przy okazji wspomnieć o chłodzeniu punktowym, stosowanym właśnie w przedsięwzięciach, których produktem ubocznym jest wysoka temperatura. Mowa oczywiście o technologii Oxycom.

Chłodne powietrze dostarczane jest za pośrednictwem kanału tekstylnego do strefy przeznaczonej do obniżenia temperatury. Następnie powoli opada na znajdujące się tam osoby lub jest precyzyjnie skierowane w tym kierunku dzięki dyszom zamontowanym w kanale. Prędkość nawiewu jest kontrolowana. Dla lepszego zobrazowania posłużmy się przykładem. Obniżenie temperatury powietrza wynoszącej 30 ℃ o cztery stopnie, będzie wymagało nadmuchu o wartości przepływu dwóch metrów na sekundę. Zachowana przy tym jest proporcja stanowiąca, iż dla zapewnienia względnego komfortu załogi prędkość przepływu schodzonego powietrza powinna wzrastać wraz z temperaturą otoczenia.

Uważni czytelnicy z pewnością zwrócili uwagę na fakt, iż schłodzeniu podlegają jedynie wyznaczone strefy hali produkcyjnej funkcjonujące jako miejsca odpoczynku. Objęcie chłodzeniem całego pomieszczenia z zastosowaniem tradycyjnych metod byłoby nieefektywne i niezwykle kosztowne.

oxycom1

Wentylacja przemysłowa plus wymiana powietrza

W większości przypadków mianem wentylacji określa się urządzenia wymuszające ruch powietrza w obiegu zamkniętym. Jest ono zasysane do filtrów i odprowadzane z powrotem do obiektu. O ile systematycznie wymieniane filtry są w stanie zatrzymać większe cząstki zanieczyszczeń, o tyle niepożądane gazy krążą swobodnie w instalacji.

Po raz kolejny daje się odczuć zalety z zastosowania technologii Oxycom, ponieważ oprócz wspomnianego już chłodzenia przemysłowego zyskuje się też rzeczywistą wentylację, a wszystko zawiera się w jednym cyklu, przy jednym poborze mocy, z taką samą, wysoką skutecznością.

Wentylacja przemysłowa Oxycom polega nie tylko na recyrkulacji, lecz zapewnia częściową wymianę powietrza na świeże. W ten sposób w hali i biurach systematycznie ubywa szkodliwych dla zdrowia gazów i mikroelementów chemicznych. Wpływa to znacząco na pozytywny stan psychofizyczny pracowników, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy. Jest to argument prowadzący do konstatacji, iż wydajna wentylacja przemysłowa Oxycom jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, przedsiębiorcy dokonujący inwestycji na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy uprawnieni są do pomocy państwa polskiego. Wsparcie opiera się na możliwości dokonywania odpisów podatkowych, zmniejszających podstawę fiskalną zarówno w odniesieniu do podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług. Ponadto istnieje wiele programów unijnych, współfinansujących tego typu przedsięwzięcia.

Zatem decydując się na montaż systemów klimatyzacyjnych opartych na technologi Oxycom, firma nie tylko zyskuje przyszłe oszczędności, lecz także korzysta z sumarycznie ogromnych środków finansowych.

Szybka decyzja to nie tylko czyste powietrze. To także czysty zysk.