Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Optymalizacja procesu produkcji na linii montażowej - jak to wykonać?

optymalizacja procesu produkcji
 |  Artykuł partnera  |  Przemysł

Postęp technologiczny i będące jego efektem dynamiczne zmiany mają wpływ na praktycznie wszystkie dziedziny życia. Szczególnie silnie odczuwa się je w branży elektronicznej, gdzie z roku na rok mamy do czynienia z coraz większym stopniem skomplikowania procesów produkcyjnych i miniaturyzacją komponentów. Jednocześnie niezbędne jest zachowanie doskonałej jakości, zapewnienie niskich cen produktów wytwarzanych na poszczególnych liniach montażowych i utrzymanie wysokiej konkurencyjności na rynku. Osiągnięcie tych celów jest znacznie łatwiejsze dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych w obrębie danego przedsiębiorstwa.

Kiedy jest wskazana optymalizacja procesu produkcji?

Jednym z najczęstszych powodów podjęcia decyzji o wdrożeniu działań optymalizacyjnych jest spadek rentowności produkcji, najbardziej uwidaczniający się w redukcji zysków wypracowanych przez firmę pomimo utrzymywania stałego wolumenu produkcji i przy stabilnym popycie na wytwarzane produkty. To jednak nie jedyna sytuacja, kiedy optymalizacja procesu produkcji może znacząco usprawnić funkcjonowanie i poprawić wydajność linii montażowych. Warto się nad tym rozwiązaniem zastanowić także w przypadku, gdy:

 • zasoby firmy (zarówno ludzkie, jak i park maszynowy) i ich potencjał nie są wykorzystywane w pełnym zakresie; 
 • konkurencyjność firmy zauważalnie spada; 
 • znacząco rosną koszty produkcji; 
 • zauważalnie wydłuża się czas wytwarzania produktów na jednej, kilku lub wszystkich liniach produkcyjnych; 
 • konieczne jest dostosowanie procesu produkcyjnego do konkretnych standardów lub norm (np. wyznaczanych przez przepisy prawa); 
 • zwiększa się liczba usterek podczas produkcji lub zwiększa się liczba reklamacji wynikających z wad produktów. 

Etapy optymalizacji

Działania optymalizacyjne powinny być prowadzone w sposób zaplanowany i przemyślany, aby odniosły pożądany skutek. Istnieje szereg sposobów i metod wykorzystywanych w celu zoptymalizowania funkcjonowania firmy jako całości lub jej określonych części, jednak największą skuteczność optymalizacji procesu produkcji osiąga się stosując metodę DMAIC. Jest to optymalizacja kilkuetapowa, którą przeprowadza się w następujących krokach:

 1. Define (zdefiniuj) – w trakcie tego etapu należy jasno określić istniejące problemy i ustalić, od kiedy one występują, sprecyzować cele, zakładane zasoby do ich osiągnięcia, zakres projektu oraz harmonogram działań; 
 2. Measure (zmierz) – na tym etapie konieczne jest zgromadzenie możliwie największej ilości potrzebnych danych, co pozwoli dokładnie zmierzyć bieżącą efektywność funkcjonowania poszczególnych obszarów problemowych i porównać z nimi wyniki osiągane po zakończeniu działań optymalizacyjnych. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma zbieranie danych w dłuższym okresie i z możliwie największej liczby źródeł;  
 3. Analyze (przeanalizuj) – pozyskane w poprzednim etapie dane muszą zostać rzetelnie, kompleksowo i wieloaspektowo przeanalizowane, co pozwoli wskazać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi procesami a występującymi problemami, dzięki czemu optymalizacja przebiega w oparciu o twarde, konkretne dane i wiedzę, a nie wyłącznie domysły lub przypuszczenia; 
 4. Improve (ulepsz) – na tym etapie są planowane, testowane, a następnie stopniowo wdrażane wszystkie przewidziane rozwiązania w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego; 
 5. Control (kontroluj) – po wdrożeniu zmian konieczna jest również stała kontrola i monitoring wprowadzonych usprawnień, pozwalająca sprawnie wykrywać wszelkie potencjalne błędy, odstępstwa od przyjętych norm oraz założeń czy defekty w obrębie danej linii produkcyjnej. 

PB Technik – nowoczesne rozwiązania dla branży elektronicznej

PB Technik to polski dostawca nowoczesnych, wydajnych i sprawdzonych rozwiązań dla szeroko rozumianej branży elektronicznej. Dzięki wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu, gromadzonemu od 1991 roku oraz nieustannemu obserwowaniu najnowszych światowych trendów oferta PB Technik jest tworzona tak, by spełniała bieżące potrzeby oraz oczekiwania klientów. Wydajne maszyny i urządzenia wspomagające pracę na liniach montażowych, kompleksowe, zaawansowane i w pełni skalowalne rozwiązania traceability, szeroki wybór akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego czy precyzyjne roboty współpracujące (coboty) to jedynie wąski wycinek pełnej oferty PB Technik dla producentów elektroniki.

Z pełną ofertą PB Technik można zapoznać się bezpośrednio na stronie firmy pod adresem:
https://pbtechnik.com.pl/