© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Spawanie łukowe i 3 jego najpopularniejsze metody

spawanie łukowe
 |  Redakcja  |  Przemysł

Spawanie łukowe to proces obróbki termicznej polegający na miejscowym topieniu metalu (np. stali) celem jego połączenia. Głównym nośnikiem jest tu napięcie elektryczne, które przetworzone zostaje w energię cieplną o dużej koncentracji strumienia. Najpopularniejsze metody spawania łukowego to MIG/MAG, TIG oraz MMA.

Spawanie metodą MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG to proces łączenia metalu za pomocą elektrody topliwej (drutu elektrodowego) w osłonie gazów. W przypadku MIG ( Metal Inert Gas) są to gazy obojętne, takie jak np. argon lub hel, zaś podczas metody MAG (Metal Active Gas) stosuje się gazy aktywne, np. dwutlenek węgla.

W obu przypadkach nawinięty na szpulę drut podawany jest w sposób ciągły do obszaru spawania, zaś doprowadzenie prądu do elektrody następuje poprzez tzw. styk prądowy. Dzięki temu między końcem elektrody, a spawanym materiałem dochodzi do zajarzenia łuku elektrycznego.

Na skutek temperatury metal elektrody zaczyna się topić, przechodząc tym samym do jeziorka spawalniczego, które po zakrzepnięciu tworzy trwałą spoinę, łączącą krawędzie spawanych elementów. Gaz osłonowy doprowadzany przez dysze zapewnia natomiast metalurgiczną osłonę obszaru łuku spawalniczego, ciekłego metalu jeziorka spawalniczego, a także strefy łączonych powierzchni.

Warto dodać, że metoda spawania MIG/MAG najczęściej prowadzona jest prądem stałym z biegunowością dodatnią (plus w drucie elektrodowym).

Spawanie metodą TIG

Spawanie TIG to proces obróbki, podczas którego używana jest wolframowa elektroda nietopliwa w osłonie gazu obojętnego.

W trakcie tej metody ciepło wydzielające się podczas jarzenia łuku pomiędzy elektrodą, a spawanym materiałem doprowadza do stapiania się brzegów elementów łączonych i ewentualnie spoiwa, które po zastygnięciu tworzą tzw. złącze spawne.

Z racji tego, że temperatura topienia się wolframu jest bardzo wysoka, elektroda nie uczestniczy w tworzeniu złączy spawnych. Elementy scala się więc przez przetopienie, a gdy zajdzie ku temu potrzeba, zastosowany zostaje materiał dodatkowy w postaci pręta (spawanie ręczne) lub drutu (spawanie zmechanizowane).

W przypadku metody TIG, jako osłony gazowej używa się najczęściej argonu, helu lub ich mieszanek. W trakcie spawania gaz osłonowy wypływa przez dyszę, chroniąc elektrodę, stapiające się spoiwo oraz jeziorko spawalnicze i nagrzany obszar materiału roboczego przed kontaktem z powietrzem. Tworzone w ten sposób spoiny charakteryzują się wysoką jakością.

Metoda TIG umożliwia spawanie większości znanych metali i ich stopów, lecz najczęściej stosuje się ją do łączenia elementów o stosunkowo małej grubości.

Spawanie metodą MMA

Spawanie MMA polega na łączeniu ze sobą metalu przy użyciu elektrody topliwej, pokrytej sprasowaną otuliną. Proces obróbki rozpoczyna się z chwilą zajarzenia łuku pomiędzy rdzeniem elektrody, a spawanym materiałem. Topiąc się pod wpływem ciepła, tworzą one jeziorko spawalnicze, po zastygnięciu którego powstaje trwała spoina. Wraz z utlenianiem otuliny tworzy się żużel ochraniający łuk, a także uwalniane zostają substancje lotne, pełniące funkcje gazu osłonowego. Ponieważ w otulinie znajdują się również składniki metaliczne, to przenoszone zostają one do jeziorka spawalniczego, stanowiąc tym samym po zastygnięciu element spoiny.

Podczas spawania MMA stosować można różne rodzaje elektrod, np. rutylowe, zasadowe, fluorkowe, kwaśne, celulozowe, cyrkonowe, rutylowo-zasadowe i inne. Ich nazwy pochodzą od składu chemicznego otuliny.

Warto dodać, że w przypadku tej metody łuk elektryczny może być zasilany prądem przemiennym lub stałym, z biegunowością dodatnią lub ujemną.

Odpowiedni sprzęt spawalniczy

Każda z wymienionych technik spawalniczych, w związku z tym, że charakteryzuje się specyficznymi dla siebie cechami, wymaga użycia odpowiedniej spawarki. W ofercie czołowych producentów takich jak Stamos Germany lub Wellbach, znajdziemy zarówno spawarki TIG, MMA, jak i migomaty, które dostępne są na stronie firmy Emaks, pod adresem http://emaks.pl/.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry