© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega certyfikacja?

 |  Redakcja  |  Informacje prasowe

Jest to proces, którego celem jest przyznanie certyfikatu poświadczającego zgodność z wymogami określonej normy/systemu. Certyfikację przeprowadzają uprawnione do tego instytucje zwane jednostkami certyfikującymi. Są one odpowiednio przygotowane do przeprowadzania audytów i muszą posiadać akredytację organizacji, które te normy stworzyły.

Certyfikacja przebiega najczęściej w kilku etapach. Najpierw organizacja, która chce wdrożyć określony system przeprowadza dokładną analizę obecnej sytuacji pod kątem zgodności z jej wymogami. Na podstawie wyników określa się konieczne do wprowadzenia zmiany. Ważne jest tutaj utworzenie odpowiedniej dokumentacji systemowej oraz przeszkolenie pracowników różnych szczebli. Całością działań związanych z wdrożeniem normy zajmuje się najczęściej pełnomocnik kierownictwa ds. danej normy. Kiedy w organizacji wszystkie procesy są już podporządkowane wymogom systemu może ona zgłosić się na audyt certyfikujący. Podczas niego audytor z jednostki certyfikującej sprawdza, czy wszystkie zasady są należycie przestrzegane. Jeśli okaże się, że pojawiły się jakieś niezgodności, to organizacja musi w określonym czasie wprowadzić działania korygujące. Kiedy po weryfikacji obszarów do poprawy audytor stwierdzi, że przedsiębiorstwo działa w pełni zgodnie z normą, to otrzymuje ona certyfikat.

Jak wygląda cykl certyfikacyjny?

Wdrożenie i uzyskanie certyfikatu to dopiero początek drogi organizacji w doskonaleniu praktycznego zastosowania założeń danej normy. Stały nadzór nad przestrzeganiem zasad i okresowe przeprowadzanie audytów wewnętrznych są niezbędne, aby utrzymać odpowiedni poziom. Po upływie roku, a następnie dwóch lat od daty przyznania certyfikatu przeprowadzane są audyty sprawdzające. Po trzech latach przychodzi pora na przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego. Jeśli podczas kontroli organizacja wykaże, że działa zgodnie z wszelkimi założeniami normy, to ważność certyfikatu jest ważna przez kolejne 3 lata.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry