Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Kto może przeprowadzać szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Przepisy nakładają na właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (PPOŻ). Wymogi te dotyczą również organizacji szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kto może je prowadzić?

Ochrona przeciwpożarowa (PPOŻ) – podstawowe informacje

Pod pojęciem ochrony przeciwpożarowej, w skrócie PPOŻ, znajdują się przedsięwzięcia odnoszące się do zapobiegania i zwalczania pożarów. Zadania te prowadzą nie tylko jednostki straży pożarnej, jak Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, ale również inne podmioty.

Do przestrzegania przepisów PPOŻ zobowiązani są też pracodawcy. Zgodnie z prawem muszą oni chronić zdrowie i życie swoich pracowników przez stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinni oni nie tylko właściwie wyposażyć zakład pracy w urządzenia przeciwpożarowe (alarmy, gaśnice, hydranty, instrukcje), ale również zadbać o odpowiednie przeszkolenie załogi.

Czy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są obowiązkowe?

Według art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku powinien zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Najczęściej w zakładach pracy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wchodzą w zakres szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Podczas szkolenia przekazywane są wtedy najważniejsze informacje dotyczące postępowania w sytuacji zagrożeń, na przykład pożaru.

Wobec tego szkolena z zakresu ochrony PPOŻ są obowiązkowe i powinni uczestniczyć w nich wszyscy pracownicy. Podczas zajęć otrzymują informacje, jak zachować się wtedy, gdy pojawi się ogień.

Osoby uprawnione do prowadzenia szkolenia PPOŻ

Poprzez profesjonalnie zorganizowane szkolenie ochrona PPOŻ w budynku może być jeszcze lepsza.

Przepisy wskazują, że szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są obowiązkiem pracodawcy, jednak mogą prowadzić je jedynie te osoby, które posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje.

Dokładne informacje o tym, kto może wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zawiera art. 4 punkt 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Osoby te muszą posiadać właściwe kwalifikacje, które nadają też uprawnienia do prowadzenia szkoleń PPOŻ.

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą realizować:

 • specjalista ochrony przeciwpożarowej,
 • inspektor ochrony przeciwpożarowej,
 • osoba z tytułem inżyniera pożarnictwa,
 • osoba z tytułem technika pożarnictwa.

Powszechnym błędem w wielu zakładach pracy jest prowadzenie szkolena z zakresu ochrony PPOŻ przez osobę, która nie posiada właściwych ku temu uprawnień.

Jak uzyskać uprawnienia do prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych?

Aby otrzymać uprawnienia do prowadzenia szkoleń PPOŻ, konieczne jest uzyskanie właściwego wykształcenia.

Specjalista ochrony przeciwpożarowej

Osoba ta uzyskuje przygotowanie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (GSP) w Warszawie. W porównaniu do inspektora specjalista ochrony przeciwpożarowej posiada rozszerzone kwalifikacje.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Inspektorem ochrony przeciwpożarowej może zostać osoba, która:

 • uczestniczyła w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub
 • uczestniczyła w szkoleniu aktualizującym inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia te prowadzą szkoły, ośrodki szkolenia i instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Uprawnienia nabywa się na okres 5 lat.

Tytuł inżyniera pożarnictwa

W celu zdobycia powyższego tytułu należy ukończyć studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Osoby, które ukończyły tę szkołę, otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego oraz odpowiednie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które są równe uprawnieniom posiadanym przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej.

Tytuł technika pożarnictwa

Należy ukończyć dwuletnią szkołę pożarnictwa. Naukę prowadzą Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, w Poznaniu i Centralna Szkoła PSP w Częstochowie. W tym przypadku uzyskane uprawnienia są równe inspektorowi ochrony przeciwpożarowej.

Organizacja szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ

Pracodawca, który chce zorganizować szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników, powinien wybrać do niego osobę posiadającą właściwe uprawnienia. W przeciwnym przypadku ważność szkolenia może zostać podważona.

Gdy pracodawca nie zatrudnia pracownika posiadającego uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, może on skorzystać z rozwiązań outsourcingowych, czyli zlecić szkolenie zewnętrznej firmie zatrudniającej pracowników ze stosownymi kwalifikacjami.

Program szkolenia PPOŻ

Zakres programowy szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinien obejmować wszystkie wymagane przepisami informacje.

Podczas szkolenia podejmowane są poniższe tematy:

 • podstawowe przepisy i wytyczne związane z ochroną przeciwpożarową,
 • zagrożenie pożarowe w budynku, powody jego powstawania i rozprzestrzeniania się,
 • zadania pracowników związane z zapobieganiem pożarom,
 • czynności zabronione, które mogą przyczynić się do powstania pożaru,
 • zadania pracowników w razie pojawienia się pożaru,
 • zasady organizacji ewakuacji ludzi oraz mienia,
 • rozmieszczenie systemów i sprzętu przeciwpożarowego,
 • rozpoznawanie znaków przeciwpożarowych,
 • stosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, sieci hydrantowej.

Podsumowanie

Znajomość zasad postępowania w razie wystąpienia pożaru pozwala na wyeliminowanie tego zagrożenia, gdy jest ono niewielkie, a także przeprowadzenie odpowiednich działań PPOŻ i ewakuacyjnych, gdy jest ono duże. Wiedza w tym zakresie przekazywana jest podczas szkoleń przeciwpożarowych. Zajęcia te powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – specjalistę albo inspektora ochrony przeciwpożarowej lub osobę z tytułem inżyniera albo technika pożarnictwa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.