Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zużyte tusze i tonery - jak prawidłowo utylizować tego typu odpady?

Zużyte tusze i tonery
 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Zużyte tusze i tonery mieszczą się w pojęciu złomu elektronicznego, który musi być przekazany uprawnionemu podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie, magazynowanie i transport tego typu odpadów.

Przekazanie odpadów do podmiotu, który nie posiada zezwolenia jest traktowane jako niewypełnienie ciążącego obowiązku, za które grozi kara pieniężna w. Podkreślenia wymaga fakt, że konsumenci mogą oddać zużyte tusze i tonery do punktów skupu, albo wyrzucić je do specjalnie oznaczonych koszy w punktach selektywnej zbiórki odpadów, w tym elektrośmieci. W nieco innej sytuacji jest przedsiębiorca.

Jak oddać zużyte tusze i tonery?

Warto skontaktować się z dostawcą tuszów i tonerów, aby upewnić się czy ma uprawnienia do skupu tego typu materiałów i przekazania ich do recyklingu. Zdecydowana większość producentów prowadzi taką działalność. Po zużyte tonery i tusze zwykle zgłasza się pracownik danej firmy, więc przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów.

Nawet jeśli sprzedawca nie prowadzi skupu i recyklingu odpadów i nie jest zarejestrowany jako tego typu placówka, to ma obowiązek przyjąć puste kasety z tuszem lub tonerem, a także inne elektroodpady (zepsute drukarki, monitory itp.) - o ile sprzęt został zakupiony w danej firmie. Z reguły większość dostawców nie robi z tym problemów - odpady te przekażą dalej swoim dostawcom lub zutylizują w firmach do tego przeznaczonych.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu (KPO) jest zaświadczeniem, które otrzymuje podmiot przekazujący zużyte tonery i tusze do recyklingu. Tego typu działalnością zajmują się między innymi sprzedawcy i producenci tonerów i tuszy. Zaświadczenie, czyli KPO powinno być przechowywane w ramach prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów przez każdego przedsiębiorcę. Karta przekazania odpadu jest dowodem na to, że przedsiębiorca należycie wypełnił swój obowiązek prawidłowego gospodarowania odpadami wynikający z ustawy o odpadach.

Tonery i tusze uznawane jako zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny są klasyfikowane pod kodami dla tego typu odpadów, tj. 16 02 14. Jeżeli tusze i tonery pochodzą z gospodarstwa domowego, klasyfikuje się je jako odpady pod kodem 20 01 36.

Co na to przepisy?

Obowiązek gospodarowania odpadami przewiduje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej jako: u.o.). Przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym,podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł, na podstawie art. 180 ust. 1 u.o. w związku z art. 193 u.o. Oznacza to w praktyce, że w razie kontroli GIOŚ w zakładzie pracy, gdzie są używane drukarki, inspektor sprawdzając ewidencję odpadów upewni się, że zawiera ona karty przekazania odpadów odnoszące się do zużytych tonerów i tuszy. Ich brak będzie potraktowany jako naruszenie art. 180 ust. 1 u.o.

Prawidłowe gospodarowanie zużytymi tonerami i tuszami oraz innymi elektroodpadami pomaga zmniejszyć napływ elektroodpadów i powierzchni gruntów zajmowanych przez wysypiska. Jeżeli katridże zostaną zutylizowane w prawidłowy sposób, mogą być ponownie wykorzystane, co zmniejsza ich cenę.

Warto dbać o środowisko. Odpowiednie gospodarowanie odpadami, nawet gdy jest to mały tusz czy nieco większa kaseta z tonerem to krok w kierunku poprawy jakości życia naszego jak i naszych przyszłych pokoleń. Żyjmy w czystym i nie skażonym odpadami świecie.

Tekst przygotował właściciel sklepu https://inkhouse.pl/