Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


RAPORT - Co motywuje pracowników tymczasowych?

 |  Artykuł partnera  |  Informacje prasowe

Jak pokazuje raport ManpowerGroup, pracownicy tymczasowi utożsamiają się z pracodawcą, na rzecz którego wykonują działania i czują się silnie zmotywowani oraz zaangażowani do wykonywania pracy. Czynnikami, które motywują ich najbardziej są dobre relacje z przełożonym i konsultantem agencji zatrudnienia oraz perspektywa stałego zatrudnienia.

Warszawa, 1 lutego 2013 r. – Przeprowadzone przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup badanie „Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści” miało na celu poznanie opinii pracowników tymczasowych na temat poziomu ich motywacji i zaangażowania, a także zbadanie, które spośród stosowanych przez pracodawców czynników oraz świadczeń mają największy wpływ na skalę motywacji. Ankieta badała również nastawienie respondentów wobec pracodawców użytkowników, na rzecz których wykonują oni pracę. Badanie zrealizowane zostało na przełomie września i października ubiegłego roku. Wzięły w nim udział osoby zatrudnione w ManpowerGroup i świadczące pracę dla różnych pracodawców użytkowników.

Z przeprowadzonego przez ManpowerGroup badania „Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści” wyłania się obraz cennego, zaangażowanego oraz lojalnego pracownika. Zdecydowana większość respondentów (69,3%) silnie utożsamia się z pracodawcą użytkownikiem, na rzecz którego wykonuje pracę, mimo, że formalnie pozostaje zatrudniona przez agencją zatrudnienia. W połączeniu z odnotowanym w badaniu wysokim poziomem zaangażowania (85,9%) oraz chęcią związania się z pracodawcą użytkownikiem na dłużej (83,9%), kształtuje to wizerunek osoby, której zależy na pracy i dobrym wykonywaniu swoich obowiązków.
Badane osoby oceniły skuteczność stosowanych wobec nich systemów motywacyjnych jako satysfakcjonującą (52,6%). Na uwagę zasługuje jednak również istotna grupa respondentów, która nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie (31,1%). Analizując wyniki z dalszej części badania, można przypuszczać, że przyczyn tej sytuacji należy szukać w nie do końca dopasowanym do tej grupy pracowników doborze motywatorów.

– Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę tymczasową wykonują pracę równie rzetelnie, jak pracownicy zatrudnieni w firmach na stałe, – analizuje uzyskane wyniki Przemysław Sienkiewicz, kierownik jednej z agencji Manpower, który koordynował przeprowadzenie badania i opracowanie jego wyników. – Pomimo innej relacji
z pracodawcą, niż ta, która łączy go z pracownikami stałymi, pracownicy tymczasowi mocno utożsamiają się z firmą
na rzecz której wykonują pracę. Najczęściej to właśnie ją postrzegają jako swojego pracodawcę, mimo iż formalnie pozostają zatrudnieni przez agencję zatrudnienia. Dlatego też odpowiedzialność za motywacje pracowników tymczasowych spoczywa tu głównie po stronie firm korzystających z usługi pracy tymczasowej, a wiedza pracodawców na temat skali oddziaływania poszczególnych motywatorów na pracowników tymczasowych jest niezmiernie istotna, – wyjaśnia Przemysław Sienkiewicz.

Czynnikami, które w największym stopniu wpływają na zadowolenie z wykonywanej pracy, okazały się być dobre relacje z przełożonym i konsultantem agencji zatrudnienia (77,1%) oraz perspektywa stałego zatrudnienia (74,1%). Pewność zatrudnienia i stabilizacja zawodowa okazały się być czynnikami o najsilniejszym wpływie również pośród niematerialnych form motywowania (93,1%), wyprzedzając sprawiedliwą ocenę wkładu pracy (84,4%) oraz dobrą organizację pracy (83%). Ta chęć osiągnięcia stabilności i bezpieczeństwa wynika nie tylko z naturalnych posiadanych przez każdego potrzeb, ale jest także wzmagana przez kondycję, w jakiej znajduje się obecnie wiele sektorów, a tym samym kształtowany przez nie rynek pracy. Elastyczność zatrudnienia to w takiej sytuacji bardzo istotny element strategii przedsiębiorstw, co sprawia, że praca tymczasowa będzie intensywnie rozwijającą się na naszym rynku formą zatrudnienia.

– Pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracy tymczasowej zależy na utrzymaniu zatrudnienia i związaniu się z pracodawcą na dłużej, – wyjaśnia Przemysław Sienkiewicz. – Z uwagi na ten fakt Manpower, w ramach motywowania pozapłacowego o charakterze niematerialnym, zachęca pracodawców użytkowników do planowania zatrudnienia pracowników tymczasowego w oparciu o stopniowo wydłużane umowy o pracę. Dzięki takim przejrzystym warunkom zatrudnienia wśród pracowników tymczasowych wzrasta poczucie stabilności zatrudnienia jak na możliwości, jakie oferuje praca tymczasowa. Dla pracodawców z kolei jest to sposób radzenia sobie z utrzymującym się na rynku niedoborem talentów, czyli pracowników, którzy posiadają kwalifikacje, poszukiwane przez firmy.

Niepewność zatrudnienia to również aspekt, który najbardziej wpływa na niezadowolenie z obecnie wykonywanej pracy (67,3%). Na dalszych miejscach tej listy znalazły się wysokość wynagrodzenia (52,7%) oraz niejasne zasady przedłużania umów o pracę tymczasową (41%). Co ciekawe, za najmniej wpływającą na niezadowolenie z pracy została uznana zła atmosfera (73,1%).

Warto zauważyć także odnotowany w badaniu duży wpływ, jaki na zadowolenie pracowników tymczasowych
z wykonywanej przez nich pracy ma możliwość awansu i rozwoju (59,1%). Za istotne w systemie motywowania materialnego zostały uznane także szkolenia (81%), dofinansowania do nauki języków (70,7%) oraz ścieżki karier (66,8%). To ważne informacje, tym bardziej, że prawie połowa badanych stwierdziła, że praca u obecnego pracodawcy użytkownika oferuje im możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (47,8%). Opinie te powinny stanowić zachętę do szerszej analizy i tworzenia innowacyjnych rozwiązań takich jak ścieżki karier pracowników tymczasowych oraz regularne podnoszenie kwalifikacji poprzez ofertę dodatkowych szkoleń kompetencji. Szansę można upatrywać również w udostępnieniu szkoleń e-learningowych, które ManpowerGroup, a także coraz więcej innych agencji zatrudnienia ma w swojej ofercie. Może to być odpowiedź dla tych pracowników, którzy uznali szkolenia za ważną formę motywowania materialnego. Pozwoli to również na przeanalizowanie obszaru rozwoju pracowników tymczasowych, a co za tym idzie, dalszy rozwój ich potencjału, tak ważny w obecnej Erze Człowieka.

Bardzo ważne jest, by firmy zrozumiały, że pracownicy tymczasowi powinni stanowić integralną część ich zespołu. Istotne jest zatem, by przedsiębiorstwa dbały o motywację tej grupy pracowniczej. Ze względu na trójstronny układ wiążący pracodawców i agencję zatrudnienia z pracownikami tymczasowymi, a przez to i nietypowość tej relacji, istotne jest również śledzenie wyników badań ukazujących skuteczność zastosowania wobec niej poszczególnych działań.