Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Bezpieczeństwo i normy w projektowaniu i budowie hal przemysłowych

hala przemysłowa
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Hale przemysłowe to bardzo specyficzne obiekty, których budowa zawsze musi być podporządkowana ścisłym normom i wymogom bezpieczeństwa. Konstrukcja tego typu musi spełniać szereg wytycznych w zakresie nośności czy stateczności, a także zabezpieczenia pożarowego. Z tego względu kluczowe znaczenie ma postępowanie zgodnie z procedurami i przepisami, które odnoszą się do procesu budowlanego oraz samego etapu późniejszej eksploatacji hali.

Projekt hali a normy bezpieczeństwa

Podstawę dla wznoszenia konstrukcji tego typu zawsze stanowi odpowiedni projekt hali przemysłowej, który powinien być opracowany przez doświadczonych architektów i projektantów. Prace w tym zakresie są wykonywanie zgodnie z obowiązującymi normami. Do kluczowych dokumentów należy przede wszystkim rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim musi odpowiadać budynek oraz jego usytuowanie. Nie bez znaczenia pozostają też zapisy w Prawie budowlanym, określające reguły bezpieczeństwa użytkowania obiektu, ochrony pożarowej czy oddziaływania hali na już istniejącą infrastrukturę. Dla wykonawców projektu istotne są również normy konstrukcyjne, określane przez Polskie Normy własne oraz Normy Europejskie. Konstrukcjom stalowym przypisywane są tzw. eurokody, czyli O - "Podstawy projektowania konstrukcji", 1 - "Oddziaływanie na konstrukcje", 3 - "Projektowanie konstrukcji stalowych" i 7 - "Projektowanie geotechniczne".

Budowa hali a czynnik ludzki

Projekt i budowa hali przemysłowej wymagają od wykonawców uwzględnienia ścisłych założeń w zakresie przyjętych rozwiązań materiałowych czy konstrukcyjnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo na etapie wznoszenia i eksploatacji obiektu, konieczne jest przestrzeganie konkretnych zasad bez samowolnego wprowadzania jakichkolwiek zmian do całościowego planu. Projekt hali musi być jednoznaczny, precyzyjny i zrozumiały dla wszystkich wykonawców, a także przyszłego właściciela czy zarządcy. Wszelkie błędy wykonawcze spowodowane realizacją prac niezgodnie z wytycznymi lub stosowaniem materiałów i technologii niewymienionych w dokumentacji mogą prowadzić do szeregu problemów, włącznie z trudnościami w funkcjonowaniu hali oraz ewentualnym zniszczeniem obiektu.

wnętrze hali przemysłowej

Dobre praktyki projektowe

Budowa hal przemysłowych wymaga od wykonawców nie tylko przestrzegania zapisów zawartych w projekcie, ale też stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiele informacji z tych związanych musi być uwzględnionych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którego przygotowaniem zajmuje się kierownik budowy. Nowoczesne hale przemysłowe można znaleźć w ofercie firmy GLOB-STAL, która obejmuje obiekty o różnych cechach architektonicznych, technologicznych czy konstrukcyjnych. Po zakończeniu ich budowy, duża odpowiedzialność ciąży także na przyszłych zarządcach. Ich zadaniem jest utrzymanie hali w nienagannym stanie technicznym czy zapewnienie okresowych przeglądów, a także przestrzeganie założeń i deklaracji w zakresie składowanych materiałów, używanych instalacji czy stosowanych linii produkcyjnych i technologicznych. Nie bez znaczenia pozostaje też monitorowanie oddziałujących obciążeń, w tym ciężaru i grubości pokrywy śnieżnej na dachu czy samych obciążeń statycznych. Dobre praktyki projektowe mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo zarówno samego budynku, jak i przebywających w nim osób.

Parametry bezpieczeństwa hali

Bezpieczna hala przemysłowa to obiekt, który został wykonany zgodnie z założonym projektem i spełnia wytyczne w zakresie zabezpieczenia stateczności oraz ochrony życia i zdrowia użytkowników. Do takich wymagań zalicza się przede wszystkim odpowiednia odporność pożarowa i gwarancja szybkiej ewakuacji pracowników w przypadku pożaru, a także właściwa ochrona przed zadymieniem. Nie bez znaczenia pozostają optymalne warunki cieplne, akustyczne i wilgotnościowe. W praktyce kluczowy wpływ na bezpieczeństwo i jakości ma stopień świadomości, wiedzy i odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu budowlanego, którzy muszą pamiętać o realizacji projektu zgodnie z wszystkimi założeniami.