Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Przegląd instalacji elektrycznej

Elektryk Wrocław
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Obowiązek przeglądów instalacji elektrycznej wynika wprost z prawa budowlanego, które wskazuje, że obiekty budowlane podczas użytkowania winny być minimum raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, biorąc przy tym pod uwagę także estetykę budynku oraz jego otoczenia. Obowiązek ten dotyczy właścicieli albo zarządców wybranych obiektów. Wspomniany przegląd nie będzie obowiązkowy dla osób będących właścicielami jednorodzinnych domów. Przeglądem instalacji elektrycznej objęte są także obiekty o przeznaczeniu letniskowym albo zagrodowym, jak i wszelkie obiekty, które wymieniono w prawie budowlanym. Przegląd instalacji elektrycznej Wrocławobejmuje ocenę sprawności stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, a także środków ochrony przed ewentualnymi porażeniami. Sprawdzana jest również oporność izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów.

pomiary elektryczne

Elektryk Wrocław - jak wyglądają przeprowadzane przez niego oględziny?

Nasze prawo budowlane określa, w jaki sposób i jak często trzeba wykonywać pomiary instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, ponieważ jest to najlepsza metoda, żeby móc poznać wszelkie niuanse związane z zawartymi w nim rozporządzeniami.

Ogólnie rzecz ujmując, elektryk z uprawnieniami Wrocław przeprowadza kontrole, której celem jest sprawdzenie bezpieczeństwa oraz sprawności układu. Jest to oczywiste, iż do ustalonych przepisów trzeba się stosować - będzie to gwarantowało odpowiednie środki ochronne, co jest konieczne podczas ubiegania się o ewentualne ubezpieczenie.

Należy mieć również na uwadze, iż brak okresowego odbioru instalacji elektrycznej związany jest z otrzymaniem adekwatnej kary. Jest to niestety wykroczenie, za które możemy zapłacić nawet 5000 zł grzywny, dlatego też nasze zaniedbania mogą być kosztowne i zdecydowanie lepiej ich unikać. Sama kontrola nie jest dużym problemem - mający doświadczenie elektryk wykona ją sprawnie i szybko, korzystając z nowoczesnego sprzętu, żeby móc poinformować właściciela budynku o wybranych nieprawidłowościach, albo potwierdzić odpowiedni stan instalacji.

pomiary elektryczne Wrocław

Przegląd instalacji elektrycznej - jak często należy go wykonywać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w prawie budowlanym, przegląd instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzany minimum raz w ciągu 5 lat, przy czym powinno się mieć na względzie, iż termin ,,minimum raz w (...)'' nie oznacza, iż przegląd przeprowadzany jest raz na 5 lat. Wpływ na częstotliwość wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej będzie mieć sporo kwestii. Możemy wymienić tutaj, chociażby narażenie instalacji na działanie zewnętrznych czynników, wiek instalacji elektrycznej, wyniki wcześniej przeprowadzanej kontroli, jak również przeznaczenie danego obiektu budowlanego. 

Jakie są zalecane odstępy czasowe pomiędzy przeglądami instalacji elektrycznej?

Dla wymienionych poniżej sytuacji, w których zależnie od warunków środowiskowych występować może zwiększone ryzyko użytkowania instalacji elektrycznej, wymagane mogą być krótsze odstępy. Zaliczają się do nich szczególnie:

  • miejsca, gdzie używa się sprzętu przenośnego,
  • instalacje bezpieczeństwa (np. od oświetlenia awaryjnego),
  • plac budowy,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • pomieszczenia albo miejsca pracy, w których obecne są nie tylko instalacje niskiego, ale również wysokiego napięcia,
  • pomieszczenia, lokalizacje, miejsca pracy, gdzie istnieje ryzyko porażenia prądem, wybuchu będącego efektem degradacji albo pożaru.

elektryk Wrocław