Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Droga dojazdowa do działki budowlanej - jaką powinna mieć szerokość?

Porady prawne z prawa budowlanego
 |  Artykuł partnera  |  Budownictwo

Droga dojazdowa do działki budowlanej jest obowiązkowa. Przed planowaną inwestycją – tj. budową domu czy innego obiektu – konieczne jest zapewnienie drogi dojazdowej do posesji. Jej funkcją jest zapewnienie dojazdu i dojścia do inwestycji – zarówno na etapie budowy, jak i późniejszego użytkowania. Należy więc wcześniej poznać wymagania związane przede wszystkim z szerokością drogi dojazdowej do działki budowlanej.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej

Droga dojazdowa do działki nie może być wytyczona w dowolnie wybranym miejscu. Co więcej, koniecznie musi posiadać określoną minimalną szerokość. Jest to wymóg, bez którego spełnienia nie otrzymamy pozwolenia na budowę i nie będziemy mogli rozpocząć inwestycji.
Kwestię tę reguluje § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Wymogi te określają minimalną szerokość drogi dojazdowej do działki.
O konieczności zapewnienia drogi dojazdowej, która zresztą musi łączyć się z drogą publiczną, wspomniany przepis mówi: „„do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych”. Co ważne, zgodnie z ust. 1 szerokość jezdni musi wynosić minimum 3 metry.
Możliwe jest także (lub nieraz wymagane) zapewnienie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w formie ciągu pieszo-jezdnego. Musi on jednak mieć nie mniej niż 5 metrów. Dodatkowo taki ciąg umożliwia ruch pieszy oraz postój pojazdów.
Należy wziąć pod uwagę, że szerokość 3 metrów dotyczy tzw. jezdni. Zgodnie z przepisami prawa jezdnia to pas, po którym ma się odbywać dojazd. I to właśnie ten parametr jest pewnym minimum dla drogi dojazdowej do działki budowlanej. Nie można traktować go luźno, twierdząc, że dla samochodu wystarczy np. 2,5 metra szerokości drogi na dojazd. Niestety – organy administracji kierują się przepisami prawa. Droga dojazdowa zatem musi posiadać wymagane 3 metry i ani trochę mniej.

Droga dojazdowa jako konieczność

Jak widać, bez zapewnienia drogi dojazdowej nie rozpoczniemy inwestycji budowlanej. Oczywiście możemy nabyć nieruchomość położoną nie w pierwszej linii zabudowy czy po prostu nieposiadającą dostępu do drogi publicznej, jednak będziemy musieli wydzielić drogę.
Jest to oczywisty wymóg. Nie da się bowiem dojechać na plac budowy bez drogi, nie da się dojść do domu bez drogi. A zatem droga dojazdowa to konieczność pod każdym względem – zarówno prawnym, jak i praktycznym.
Z tego powodu jeszcze przed wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę musimy dorowadzić do wydzielenia drogi dojazdowej. Może to być fragment działki, może być służebność. Musimy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego „właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi”.
A zatem projekt budowlany musi spełniać różne wymagania dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub pozwolenia. W tym mieszczą się również rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego – a więc głównie drogi dojazdowej.

Źródła: