© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

 • Home
 • Budownictwo
 • Przeglądy przeciwpożarowe obiektów budowlanych- co musi wiedzieć każdy właściciel, zarządca lub administrator obiektu

Przeglądy przeciwpożarowe obiektów budowlanych- co musi wiedzieć każdy właściciel, zarządca lub administrator obiektu

Przeglądy przeciwpożarowe
 |  Redakcja  |  Budownictwo

Niniejszy artykuł opisuje w skrócie instalacje przeciwpożarowe poddawane okresowym przeglądom (konserwacji) oraz wskazuje wybrane dobre praktyki w tym zakresie. Materiał opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dwa podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Ilość i rodzaj zastosowanych zabezpieczeń (urządzeń i systemów) w obiekcie regulują przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia) oraz przepisy szczegółowe (np. normy, decyzje itp.) Wielkość możliwych do zastosowania rozwiązań p.poż. wynika ze specyfiki poszczególnych obiektów, m.in. powierzchni, kubatury, przeznaczenia, lokalizacji, zagrożeń i innych czynników.

1.SYSTEM ODDYMIANIA (SO)

Celem systemu oddymiania jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymów i spalin powstałych w następstwie pożaru, również wtórnie - ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia. W związku z tym wydziela się strefy pożarowe oraz sektory oddymiania. Oddziela się klatki schodowe, korytarze czy przedsionki przeciwpożarowe. W skład systemu oddymiania wchodzą m.in. takie elementy jak: klapy (bądź okna) wywiewne, drzwi (bądź okna) lub bramy nawiewne, wentylatory, drzwi ppoż, kurtyny dymowe czy zestawy urządzeń do różnicowania ciśnienia.

Dla potrzeb ewakuacji (a także skutecznej akcji ratunkowej) system powinien utrzymywać tzw. dobre warunki ewakuacji tj. temperatura powietrza nieprzekraczająca 60° C, dostateczna zawartość tlenu w powietrzu i odpowiedni zakres widzialności a także odpowiednią separację dymu i powietrza.

Systemy oddymiania są bardzo często systemami bardzo skomplikowanymi, skonfigurowanymi z niejako łańcucha składowych urządzeń. W zależności od potrzeb i możliwości stanowią system autonomiczny albo zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru (SSP).

Poddaje się je corocznym przeglądom technicznym, podczas których testuje się sprawność wszystkich składowych systemu –  klap dymowych, zbiorników i ładunków gazu sprężonego, elektronicznych czujników detekcyjnych czy ręcznych przycisków wyzwalających etc.

2.SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Definicja systemu sygnalizacji pożarowej mówi, iż są to zespoły urządzeń służących do samoczynnego wykrywania pożaru i przekazywania informacji o nim. Podstawą działania systemu przeciwpożarowego są czujki pożarowe, które to reagują na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w obszarze detekcyjnym czujnika. Stosowane dziś czujniki pożarowe charakteryzuje wysoka czułość oraz stabilność pracy. Do dyspozycji mamy czujki jednosensorowe a więc reagujące na jeden z czynników pożarowych, ale i czujki analizujące otoczenie zarówno pod kątem zadymienia jak i przyrostu temperatury. 

Zadaniem SSP jest wykrywanie pożaru we wczesnej jego fazie – co pozwala minimalizować zagrożenie osobowe oraz straty materialne – a skuteczność systemu jest uzależniona od właściwego doboru czujników oraz poprawnego ich rozmieszczenia i montażu. Niebagatelną sprawą jest również fachowe zdefiniowanie zadań i zaprogramowanie centrali.

Zasada działania jest prosta: jeśli w nadzorowanym obszarze czujka wykryje pożar, sygnał natychmiast przekazywany jest do centralki, która to alarmuje odpowiednim sygnałem odpowiedzialne osoby. Centrala podaje również dokładną informację o lokalizacji aktywowanego czujnika.

Uzupełnieniem czujek są rozmieszczone na drogach komunikacji ogólnej przyciski pożarowe – ROP, ręczne ostrzegacze pożarowe.

Wielką zaletą systemu sygnalizacji pożaru jest to, że centrala systemu może nie tylko monitorować stanu innych urządzeń, ale i sterować nimi, np. systemem oddymiania, drzwiami pożarowymi czy dźwiękowym systemem ostrzegawczym. Dodatkowo przy pomocy odpowiedniego nadajnika SSP może powiadamiać o pożarze najbliższą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Przegląd okresowy polega m.in. na: sprawdzeniu poprawności działania czujników, ręcznych przycisków, sygnalizatorów, modułów monitorujących i sterujących, przekaźników; na sprawdzeniu komunikacji zwrotnej z systemami sterowanymi przez system, sprawdzeniu monitoringu pożarowego oraz innych technicznych czynnościach zapewniających stabilną pracę.

W przypadku systemu sygnalizacji pożaru nie można określić jednoznacznie czasokresu przeglądów – różni producenci odmiennie to określają, jedno jest pewne, że nie może odbywać się rzadziej aniżeli 1 raz w roku.

3.DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest wzbudzany sygnałem z systemu sygnalizacji pożaru (SSP), może być dodatkowo wzbudzany ręcznie. D90 to automatyczny system umożliwiający bez udziału człowieka rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa (np. ewakuacji) osób przebywających w obiekcie bądź jego strefie. DSO umożliwia także spontaniczne kierowanie akcją ewakuacyjną przy pomocy tzw. „mikrofonu strażaka”.

Poddawany przeglądowi nie rzadziej niż 1 raz w roku.

4.PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Przyciski przeciwpożarowych wyłączników prądu montowane są z reguły przy wejściach głównych do obiektu oraz przy wyjściach ewakuacyjnych. Prawidłowe zadziałanie wyłączników polega na odcięciu napięcia energetycznego w obiekcie, co umożliwia gaszenie pożaru przy użyciu środków gaśniczych nieobojętnych elektrycznie (np. woda, piana wodna). Należy je poddawać przeglądom technicznym, corocznym, polegającym zasadniczo na sprawdzeniu skuteczności odcięcia obwodów elektrycznych.

5.OŚWIETLENIE AWARYJNE

Zadaniem oświetlenia bezpieczeństwa jest doświetlenie określonej powierzchni przez wymagany okres czasu (nie krótszy niż 1 godzina), a oświetlenia ewakuacyjnego – doświetlenie wyjść oraz dróg ewakuacyjnych przez okres 2 godzin od zaniku oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne należy poddawać przeglądom min. 1 raz w roku. Zakresem przeglądów jest sprawdzenie samoczynności załączenia się oświetlenia po zaniku napięcia w elektrycznej sieci zasilającej, sprawdzenie akumulatorów zasilania rezerwowego, sprawdzenie stanu lamp oraz zmierzenie wartości natężenia światła na drodze ewakuacyjnej.

Podsumowanie

Ustawodawca nakazał wszystkie urządzenia i systemy związane z bezpieczeństwem pożarowym poddawać okresowym przeglądom nie rzadziej niż 1 raz w roku, ale z zastrzeżeniem, że ostateczna i obligatoryjna decyzja o częstości przeglądów należy do producenta danego urządzenia czy systemu. Przed dokonaniem wyboru częstotliwości prac konserwacyjnych należy zasięgnąć do dokumentacji producenta i uwzględnić jego zalecenia w tej kwestii.

Podstawowe instalacje i urządzenia związane z bezpieczeństwem pożarowym i podlegające obowiązkowej konserwacji to m.in.:

 1. Gaśnice
 2. Hydranty
 3. Drzwi pożarowe
 4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 5. Oświetlenie ewakuacyjne / awaryjne
 6. System oddymiania
 7. System Sygnalizacji pożaru
 8. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
 9. Instalacja tryskaczowa

Bezwzględnie każdorazowy przegląd, czy to okresowy czy np. spowodowany sytuacją awaryjną, musi zostać potwierdzony protokołem przeglądu sporządzonym przez podmiot wykonujący czynności serwisowe, zaś sam protokół – zawierać m.in. informacje o zakresie przeprowadzonych czynności, aktualnym stanie urządzenia czy systemu, ewentualnych zaleceniach czy dacie kolejnego przeglądu technicznego.

Bywa, że ze względu na architekturę obiektu czy np. jego zabytkowość nie ma technicznej możliwości zabezpieczenia we wszystkie, prawnie wymagane urządzenia,  bądź systemy ppoż, wówczas stosuje się środki i rozwiązania zamienne. Władnymi do wskazania i wydania zgody na ich zastosowanie są Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej informacji na temat Instalacji Przeciwpożarowych znajdziesz na stronie: 
http://systemyflortech.pl/

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry