Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Przypadki, kiedy gwarancja przetargowa uratowała projekty biznesowe – studia przypadków

gwarancja przetargowa
Źródło zdjęć: pexels.com
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Praktyka pokazuje, że gwarancje przetargowe mogą stanowić o sukcesie przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy kilka przypadków, w których ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa odegrała istotną rolę w uratowaniu projektów biznesowych.

Gwarancje należytego wykonania — zabezpieczenie przed nieuczciwymi praktykami

W jednym przypadku firma, ubiegając się o zamówienie publiczne, skorzystała z gwarancji przetargowej, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi nieuczciwymi praktykami ze strony wykonawców. Gwarancje należytego wykonania stanowiły dodatkową ochronę w razie niespełnienia warunków umowy zawartej w wyniku przetargu. Na mocy takich gwarancji ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty na rzecz zamawiającego, jeśli wykonawca nie wywiąże się z warunków umowy. Dodatkowo wystawiona została gwarancja usunięcia wad i usterek, dzięki czemu zamawiający zabezpieczył się przed stratami finansowymi związanymi z wadami, jakie mogą ujawnić się po wykonaniu kontraktu w razie, gdyby wykonawca odmówił ich usunięcia.

Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki, czyli ochrona przed ryzykiem finansowym

W innym przypadku firma ogłaszająca przetarg zastosowała gwarancje przetargowe, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym związanym z realizacją projektu. Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki zapewniła firmie pewność, że w przypadku niewłaściwego wykorzystania zaliczki lub problemów finansowych wykonawcy bank bądź ubezpieczyciel zwróci całość zaliczki wpłaconej na poczet realizacji zlecenia. Dodatkową korzyścią było zapewnienie płynności finansowej wykonawcy, który nie musiał zabezpieczać środków własnych na poczet ewentualnej konieczności zwrotu zaliczki. Innym zastosowanym zabezpieczeniem dla wykonawcy była gwarancja wadialna, dzięki której przedsiębiorca nie musiał blokować własnych środków na wpłatę wadium. Korzyścią dla zamawiającego było zapewnienie, że ubezpieczyciel pokryje wadium w sytuacji, gdy nie dojdzie do podpisania umowy z podmiotem, który wygrał przetarg.