Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co to jest faktoring? Wszystko co musisz wiedzieć

faktoring
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Problemy z płatnościami za faktury może grozić ryzykiem utraty płynności finansowej, zwłaszcza gdy mowa o fakturach wysokiej wartości. Przedsiębiorca oczekujący na przelew od kontrahenta musi bowiem pokryć wiele różnych kosztów, a jeśli nie zgromadził odpowiedniego kapitału, pozostaje uzależniony od płatności innych podmiotów gospodarczych. Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności po stronie klientów? Najlepszym rozwiązaniem będzie faktoring.

Czym jest faktoring? 

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala przedsiębiorstwom na szybkie uzyskanie płatności za swoje faktury, zamiast czekać na terminy płatności, które w rzeczywistości tak naprawdę są często przekraczane przez kontrahentów. Faktoring jest więc narzędziem do zarządzania przepływami pieniężnymi, które zapewnia lepszą płynność finansową i redukuje ryzyko niewypłacalności klientów.

Jak wygląda proces faktoringu? 

Przyjrzyjmy się, jak krok po kroku wygląda cały proces faktoringu: 

 1. Przedsiębiorstwo sprzedaje produkty/usługi i wystawia fakturę klientowi.
 2. Faktura jest przekazywana faktorowi (instytucji finansowej).
 3. Faktor wstępnie płaci przedsiębiorstwu określony procent wartości faktury (zazwyczaj 70-90%).
 4. Po upływie terminu płatności faktor otrzymuje pełną kwotę od klienta.
 5. Faktor przekazuje pozostałą część kwoty przedsiębiorstwu, pomniejszoną o swoje opłaty i prowizje.

Jest to oczywiście bardzo uproszczony model faktoringu, ale pozwala zrozumieć cały mechanizm tej usługi finansowej. Więcej szczegółowych informacji na temat faktoringu i jego zastosowań, znajdziemy na stronie AOW Faktoring.

Rola faktora i korzyści dla przedsiębiorstw

Trzeba wiedzieć, że faktor pełni rolę pośrednika, zapewniając przedsiębiorstwu natychmiastową płynność finansową oraz przejmując ryzyko niewypłacalności klientów. Korzyści dla firm obejmują lepsze zarządzanie należnościami i możliwość skoncentrowania się na głównych działaniach biznesowych. Zobaczmy, jakie dodatkowe korzyści wynikają ze stosowania faktoringu: 

 • Szybki dostęp do gotówki z faktur
 • Redukcja ryzyka niewypłacalności klientów
 • Lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi

Warto również sprawdzić potencjalne ryzyka: 

 • Koszty usług faktoringowych
 • Możliwość negatywnego wpływu na relacje z klientami.
 • Opłaty i prowizje mogą być znaczące.
 • Ryzyko związane z niewłaściwym doborem faktora 

Ten ostatni punkt jest znaczący. Ważne, aby wybrać odpowiedniego partnera do współpracy – dowiedz się więcej na ten temat na https://www.aow.pl/faktoring/.

Faktoring a inne formy finansowania

Nie ulega wątpliwości, że z perspektywy biznesowej, faktoring jest zazwyczaj szybszy i mniej skomplikowany niż kredyt bankowy, leasing czy korzystanie z pożyczek. Ponadto faktoring jest najlepszym rozwiązaniem i szczególnie korzystnym dla firm z długimi terminami płatności i wysokimi należnościami. W wielu sektorach gospodarczych na płatność za wystawione fv trzeba czekać nieraz do pół roku. Dlatego właśnie tak wiele przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z usług faktoringu, który na rynku polskim jest dynamicznie rozwijającą się usługą finansową. 

Faktoring to bardzo efektywne narzędzie finansowe dla przedsiębiorstw, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki i chcą wyegzekwować płatność od klientów. Oferuje wiele korzyści, w tym poprawę płynności finansowej i zarządzanie należnościami, choć wiąże się także z pewnymi kosztami. W porównaniu z innymi formami finansowania, jest często szybszą i mniej skomplikowaną opcją, zwłaszcza na rynku polskim. Przyszłość faktoringu wydaje się więc obiecująca, gdyż coraz więcej przedsiębiorstw uznaje jego wartość jako kluczowego elementu w strategii zarządzania finansami.