Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Naliczanie płac w 2023 roku – co wziąć pod uwagę?

płace
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika na umowę o pracę, ma obowiązek nie tylko wypłacenia ustalonej pensji, ale też odprowadzenia składek – stąd różnica między wynagrodzeniem brutto a netto. Jak prawidłowo przeprowadzić takie wyliczenia?

Jak wygląda naliczanie płac zatrudnionych pracowników?

W umowie o pracę najczęściej podawana jest kwota netto, na rękę pracownik otrzymuje jednak mniej, ponieważ część jego pensji idzie na podatki oraz składki. Do wynagrodzenia zaliczają się także różnego rodzaju dodatki jak premie, stawki na przepracowane nadgodziny, ekwiwalenty za urlop, nagrody, i od nich również są odprowadzane składki – jednak nie od wszystkich.

Obowiązek oskładkowania nie dotyczy odpraw emerytalnych i rentowych, odpraw i rekompensat z tytułu rozwiązania stosunku pracy, nagród jubileuszowych, diet i zwrotów kosztów podróży służbowej, ponoszonych przez pracodawcę wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Jakie składki są odliczane od pensji brutto?

Wypłata netto to wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. W 2023 roku te stawki wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy
  • ubezpieczenie rentowe – 8,00% podstawy
  • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy
  • ubezpieczenie wypadkowe: wartość stopy procentowej zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży

Pracownik nie pokrywa jednak całości tych kwot, z wyjątkiem składki na ubezpieczenie chorobowe. Na ubezpieczenie emerytalne z wynagrodzenia pracownika przeznaczane 9,76%, a na ubezpieczenia rentowe 1,5%. Ubezpieczenie wypadkowe w całości płaci pracodawca.

Od wynagrodzenia brutto potrącana jest także składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%, ale gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje niską pensję, to często wysokość składki jest równa wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Na koniec od płacy brutto odlicza się podatek dochodowy. Podstawa obliczenia zaliczki to przychód pracownika pomniejszony o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.

Jak uniknąć błędów przy wyliczaniu tych wszystkich kwot? Często jest z tym kłopot ze względu na brak jednoznacznych interpretacji przepisów i stale zmieniające się prawo. Dużym ułatwieniem dla pracodawców są programy do księgowości, można też zatrudnić specjalistów z Zespołu Doradczego 3ba, który zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową i terminowe naliczanie płac dla wszystkich pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.