Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Usprawnij swój biznes z CPM - zarządzaniem wydajnością firmy

wydajność w firmie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każdy przedsiębiorca chce, aby jego biznes prężnie się rozwijał - i działał sprawnie na każdym etapie rozwoju, które wszak nierzadko wymuszają na organizacjach wiele zmian. Gdy firma znajduje się na etapie, w którym niezbędne jest wdrożenie różnorakich systemów, aby dotrzymać kroku konkurencji, nie możemy zapomnieć o zarządzaniu wydajnością firmy.

Czym jest zarządzanie wydajnością firmy?

To kluczowy proces, zwany również Corporate Performance Management (CPM) lub Enterprise Performance Management (EPM), który pomaga organizacjom osiągnąć sukces biznesowy dzięki narzędziom pozwalającym na: 

  • planowanie, 
  • budżetowanie, 
  • przewidywanie, 
  • raportowanie,
  • ocenę wyników działalności. 

Chociaż głównie skupia się on na obszarze finansów i jest często wykorzystywany w działalności CFO, inne działy funkcjonalne (marketing, sprzedaż czy IT) także czerpią korzyści z zarządzania wydajnością firmy, wykorzystując ten proces do planowania operacyjnego i raportowania.

Jak wygląda proces zarządzania wydajnością firmy?

Pierwszym etapem wdrażania CPM jest identyfikacja celów strategicznych oraz oczekiwań pracowników. To kluczowy moment, który kształtuje dalszy przebieg procesu. Planowanie zarządzania wydajnością przynosi najlepsze efekty, gdy uwzględnia bezpośrednią komunikację między pracownikami a kadrą zarządzającą. To w tym momencie kształtuje się fundamenty, na których opiera się cały proces. Odpowiednie podejście do tego etapu może znacząco wpłynąć na efektywność i skuteczność całego zarządzania wydajnością.

Warto zrozumieć, że cele strategiczne są kluczowym elementem strategii firmy. To one określają, gdzie firma chce być w przyszłości, jakie cele chce osiągnąć i jakie wartości ma realizować. Identyfikacja tych celów jest zadaniem zarządu oraz kadry kierowniczej. Istotne jest, aby cele te były mierzalne i realistyczne, co pozwoli na ich skuteczne śledzenie i ocenę. 

W dalszym stadium procesu zarządzania wydajnością firmy skupiamy się na monitorowaniu i ocenie wydajności podejmowanych działań. To nie tylko ocena wyników w kontekście liczbowym, ale także analiza jakościowa, która pozwala zrozumieć, jak pracownicy realizują cele i w jaki sposób wpływają na organizację. Kluczowym jest zapewnienie rzetelnych i dostępnych danych, które pozwalają na obiektywną ocenę.

Ocena wydajności powinna być procesem konstruktywnym, który motywuje pracowników do samorozwoju. Warto podkreślić, że ocena nie jest narzędziem krytyki, ale sposobem na identyfikację obszarów do doskonalenia. Ocenianie powinno uwzględniać osiągnięcia w stosunku do wyznaczonych celów oraz kompetencje i umiejętności pracownika.

zarządzanie wydajnością firmy

Systemy motywacyjne i doskonalenie procesów - klucz do skutecznego CPM

Skonstruowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego stanowi istotną część procesu oceny wydajności. System ten powinien być zróżnicowany i dostosowany do różnych grup pracowników; różnego typu nagrody i premie będą świetnym bodźcem do osiągania celów i wyższej wydajności. Organizacja musi grać fair - kluczem jest sprawiedliwe i uczciwe traktowanie pracowników, co przyczynia się do utrzymania motywacji i zaangażowania.

Wdrożenie CPM to także okazja do identyfikacji obszarów do doskonalenia w samym procesie pracy i organizacji. Analizując wyniki ocen, można zidentyfikować słabe punkty, które wymagają uwagi i poprawy. 

Wartość zarządzania wydajnością firmy dla organizacji

Ocena wydajności dostarcza organizacjom cennych danych i informacji na temat osiąganych wyników. Te dane mogą być wykorzystane do lepszego planowania strategii i kierunków rozwoju firmy. Dla przykładu: dział finansowy może korzystać z tych informacji do lepszego budżetowania, a dział marketingu do dostosowania strategii marketingowej do rzeczywistych wyników sprzedażowych, co w dalszej perspektywie ma wpływ na procesy budżetowania i planowania sprzedaży. 

To dzięki ciągłemu doskonaleniu i dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych biznes staje się bardziej konkurencyjny. Współczesne przedsiębiorstwa muszą być elastyczne i gotowe do szybkiej reakcji. Ocenianie wydajności pomaga utrzymać organizację na kursie sukcesu. 

Wszystkie opisane aktywności, z których składa się zarządzanie wydajnością firmy to procesy kluczowe dla sukcesu organizacji. Pomagają one zwiększyć zaangażowanie pracowników, doskonalić procesy, lepiej zarządzać zasobami ludzkimi oraz planować strategię. Systemy CPM to narzędzia, które pozwala organizacjom utrzymać się na konkurencyjnym rynku i osiągać wyższe wyniki. Inwestycja w rozwój CPM i dbałość o jakość tego procesu to troska o przyszłość Twojej firmy!