Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Rejestracja spółki cywilnej

rejestracja spółki
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Najczęstszą formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna. Obsługa prawna firm w Warszawie dotycząca spółki cywilnej obejmuje pomoc przy sporządzeniu umowy spółki oraz uzyskaniu wpisu w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) bądź KRS. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób spółka cywilna może zostać założona.

Jakie są cechy spółki cywilnej?

Notabene wbrew nazwie spółka cywilna nie jest spółką na gruncie polskich przepisów prawa. Jest to jedynie umowa zawierana między co najmniej dwoma wspólnikami (osobami fizycznymi bądź prawnymi) celem prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym. Cel ten musi być wskazany w umowie spółki.

Mając na uwadze, że spółka cywilna nie jest pod względem formalnym spółką, należy wskazać, że nie posiada ona także osobowości prawnej, jak również zdolności do czynności prawnych oraz zdolności sądowej. Zdolność sądową spółka cywilna posiada jedynie w sprawach pracowniczych, gdzie występuje jako pracodawca.

Za wszelkie działania spółki cywilnej odpowiadają jej wspólnicy, którzy ją reprezentują i prowadzą jej sprawy. Co więcej, odpowiadają oni za jej zobowiązania w sposób solidarny i bez ograniczeń.

Jak stworzyć umowę spółki cywilnej?

Obsługa prawna firm polega przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorców przy zawieraniu umowy spółki cywilnej. Umowa spółki cywilnej co do zasady zawierana jest w formie pisemnej. Gdy jednak wkładem do spółki są m. in. nieruchomości, to jedyną dopuszczalną formą umowy spółki cywilnej jest forma aktu notarialnego.

Elementami, jakie powinna zawierać umowa spółki cywilnej to m. in.: wskazanie wspólników, celu jej zawarcia (cel gospodarczy), rodzaju działalności oraz wkładów każdego ze wspólników.

Jak zarejestrować spółkę cywilną?

Przebieg rejestracji spółki cywilnej jest uzależniony od tego kim są jej wspólnicy. Jeżeli wspólnikami są spółki prawa handlowego, to rejestracja nastąpi w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zaś osoby fizyczne – rejestracja zostanie dokonana w CEIDG.

Fakt powstania spółki cywilnej musi być także zakomunikowany urzędowi skarbowemu oraz Głównemu Urzędowi Statystycznemu celem nadania spółce numerów NIP oraz REGON. Po ich uzyskaniu wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi muszą dokonać uzupełnienia swoich danych w CEIDG.

Podsumowanie

Celem prawidłowej rejestracji spółki cywilnej warto skorzystać z obsługi prawnej firm świadczonej przez profesjonalistów. Kancelaria prawna z Warszawy doradzi bowiem Państwu jak szybko i skutecznie zarejestrować spółkę cywilną, tak abyście mieli Państwo pełną wiedzę w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, iż w zależności od tego kim są wspólnicy oraz jakie wkłady wnoszą do spółki, rejestracja spółki będzie miała odmienny przebieg. Takie różnice mogą spowodować, że jeden wniosek o rejestrację spółki może zakończyć się pomyślnie, a inny już niestety nie.