Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zalety korzystania z faktoringu

faktoring
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Faktoring to rewelacyjny sposób finansowania faktur z odroczonym terminem płatności. Zamiast czekać kilkadziesiąt dni na to, aż kontrahent opłaci fakturę, przedsiębiorca może odzyskać pieniądze już po kilku dniach. Odsuwa to od niego ryzyko utraty płynności finansowej. Szybkie finansowanie to niejedyna korzyść wynikająca z faktoringu.

Faktoring to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się produktów finansowych dla przedsiębiorców. To odpowiedź na bolączki wynikające z presji kontrahentów, by wystawiać na ich rzecz faktury z odroczonym terminem płatności.

Długi czas na zapłatę za prawidłowo wykonaną usługę lub dostarczony towar jest dla kontrahenta równoznaczny z bezpłatnym kredytem, bo przez kilkadziesiąt dni ma do dyspozycji pieniądze, za które nie płaci odsetek. Gorzej wygląda to z perspektywy przedsiębiorcy, który musi czekać nawet 90 dni na zapłatę.

Odroczone terminy płatności to coraz powszechniejsza praktyka

Skoro stawia to przedsiębiorców w trudnej sytuacji, to dlaczego wystawiają faktury z tak długim terminem płatności? Takie warunki dyktują silni kontrahenci.

Coraz częściej najwięksi gracze w swoich branżach (np. sieci handlowe, wielkie hurtownie, czołowi producenci) uzależniają zawarcie umowy z podwykonawcą lub dostawcą od zobowiązania, że otrzymają wydłużony termin na dokonanie płatności. Jeśli pozostałe warunki umowy są korzystne, mniejszym przedsiębiorstwom mimo wszystko zależy na współpracy i godzą się na ten warunek.

W wielu branżach, między innymi produkcji, handlu, transporcie, odroczone terminy płatności to norma. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą lub nie mogą zaakceptować tego warunku, stają się automatycznie mniej konkurencyjni i kurczą się ich możliwości zawierania kontraktów, a co za tym idzie, rozwoju. Nie chcąc wypaść z rynku, muszą przyjąć warunki narzucone przez silniejszych graczy.

Faktoring to odpowiedź na „zamrażanie pieniędzy”

Odroczenie płatności po stronie kontrahenta nie powoduje, że przedsiębiorca może „zamrozić” swoje płatności względem własnych dostawców i podwykonawców (chyba, że wynegocjował takie warunki umowy). Musi też płacić podatki, wypłacać wynagrodzenia, odprowadzać składki za pracowników.

Odraczanie płatności może uderzać w jego bezpieczeństwo finansowe oraz możliwości rozwoju. W biznesie pieniądze powinny być w nieustannym ruchu, a odroczenie płatności utrudnia inwestowanie.

Sytuacja staje się szczególnie trudna, gdy w jednym czasie skumulują się odroczenia na rzecz różnych kontrahentów na wysoką kwotę. Przedsiębiorca zaczyna wtedy balansować na cienkiej linii.

Sposobem na to, by nadal wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności, ale jednoczenie szybciej odzyskać należność, jest faktoring. To usługa świadczona przez bank lub wyspecjalizowaną firmę faktoringową.

Wypłacają przedsiębiorcy należność wynikającą z faktury, a gdy upłynie termin wskazany w dokumencie, otrzymują płatność od kontrahenta. W tym układzie firma faktoringowa określana jest mianem faktora, a przedsiębiorca, który przekazuje fakturę – faktorantem.

Są różne rodzaje faktoringu, więc obowiązki stron są różnie kształtowane. Usługa jest płatna, ale szereg korzyści, jakie uzyskuje przedsiębiorca, rekompensują konieczność poniesienia opłaty.

Należy przy tym pamiętać, że opłata, jaką uiszcza w związku z przejęciem przez faktora jest niższa niż odsetki, jakie musiałby zapłacić bankowi w razie posiłkowania się kredytem obrotowym przez czas, dopóki kontrahent nie uiści należności z faktury.

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z faktoringu?

  • Szybka wypłata pieniędzy. Zamiast czekać kilka tygodni na to, by kontrahent uregulował fakturę, przedsiębiorca przekazuje ją faktorowi, który po zweryfikowaniu dokumentu, jeśli nie będzie miał do niej zastrzeżeń, bez zbędnej zwłoki wypłaci mu pieniądze. Przedsiębiorca ma środki do dyspozycji od razu. Może je zainwestować, opłacić własne zobowiązania. Odsuwa od siebie ryzyko utraty płynności finansowej, która jest jednym z największych zagrożeń, jakie stoją przed przedsiębiorcą.
  • Przewaga konkurencyjna. Korzystając z faktoringu, przedsiębiorca może oferować swoim kontrahentom wydłużony termin płatności, gdyż swoje należności i tak otrzyma zaraz po wystawieniu faktury. Czyni go to konkurencyjnym wobec firm, które nie mogą sobie pozwolić na tak długie oczekiwanie na zapłatę. Korzystanie z faktoringu w żaden sposób nie wpływa na relacje z kontrahentem, gdyż ustalenia co do terminu płatności pozostają w mocy. Kontrahent w dalszym ciągu ma kilkadziesiąt dni na dokonanie płatności.
  • Łatwy dostęp do finansowania. Każda firma faktoringowa w inny sposób może określać wymagania wobec swoich klientów, niemniej rozpoczęcie współpracy jest prostsze niż w przypadku ubiegania się o kredyt na finansowanie działalności. Firma faktoringowa nie wymaga od przedsiębiorcy dodatkowych zabezpieczeń w postaci hipoteki lub przewłaszczenia, gdyż podstawowym zabezpieczeniem są wierzytelności będące przedmiotem finansowania. Nie bada też zdolności finansowej w sposób tak skrupulatny jak bank przed udzieleniem kredytu.
  • Finansowanie również dla nowych firm. Ten podpunkt łączy się z wcześniejszym. Firmy faktoringowe nie badają zdolności kredytowej klienta w sposób tak szczegółowy, jak przed udzieleniem kredytu. Przeszkodą dla nawiązania współpracy nie jest też krótki czas istnienia przedsiębiorstwa. Nowe podmioty oceniane są podobnie jak firmy z długą historią i mają duże szanse na podpisanie umowy.
  • Faktoring nie obniża zdolności kredytowej. Faktoring nie jest zobowiązaniem, więc nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Jeśli firma w przyszłości będzie ubiegała się o kredyt, nie musi nawet informować instytucji finansowej o korzystaniu z faktoringu.
  • Dostosowanie do skali działalności firmy. Przedsiębiorca sam decyduje, które faktury chce przekazać faktorowi, a na które poczeka. Jeśli przedkłada faktury na wysokie sumy, to kwota finansowania zwiększa się, a jeśli w jakimś okresie nie przedłożył żadnej, to usługa nie aktywuje się.
  • Brak dodatkowych kosztów. Wszystkie obowiązki stron określa umowa. Przewiduje ona sposób obliczania wynagrodzenia dla faktora za uregulowanie faktury. System ten znacząco różni się od wynagrodzenia z tytułu korzystania z kredytu: nie ma tu na przykład zmiennej w postaci WIBOR-u.
  • Prosta obsługa. Klient zostanie poinformowany, w jaki sposób przedkładać faktury. Większość firm przygotowała specjalne platformy internetowe, na które przedsiębiorca wgrywa fakturę. Cała współpraca odbywa się online, ale w razie pytań można skontaktować się z pracownikiem firmy i rozwiać wątpliwości. Platformy są szyfrowane i zabezpieczone, tak by uniemożliwić wyciek danych.

Więcej o faktoringu dowiesz się na https://flexonline.pl/blog/faktoring-od-a-do-z/.