Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jaką pomoc uzyskamy w kancelarii notarialnej?

podpis na umowie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Większość z nas znajdzie się w swoim życiu w sytuacji, kiedy warto będzie zwrócić się o pomoc do notariusza. Zawód ten wywodzi się jeszcze ze starożytności i w uproszczeniu oznacza osobę upoważnianą do prawnego poświadczania ważności pewnych faktów. Czym dokładnie zajmuje się notariusz? Co możemy załatwić z pomocą kancelarii notarialnej?

Zawód: notariusz

Kształtowanie się instytucji współczesnego notariatu rozpoczęło się już w starożytnej Grecji, Egipcie i Mezopotamii. Pierwsi urzędnicy odpowiadający dzisiejszym notariuszom zajmowali się spisywaniem oficjalnych umów, obejmujących między innymi sprzedaż nieruchomości. Spisanie aktów prawnych konstytuowało ich ważność.

Przez wieki w większych państwach funkcjonowały osoby i całe "kancelarie notarialne", które sporządzały i przechowywały dokumenty zgodne z prawem państwowym. Przedstawiciele tego zawodu musieli cieszyć się społecznym zaufaniem i posiadać znajomość prawa. Obecnie notariusz jest prawnikiem wyłączonym ze struktur administracyjnych i urzędowych organów państwowych, który nadaje dokumentom charakter urzędowy.

Zakres uprawnień notariusza

Notariusz jest bezstronnym powiernikiem i doradcą prawnym, pełniącym rolę gwaranta pewności prawa i bezkonfliktowości w obrocie prywatnoprawnym. W doktrynie jest określany jako organ obsługi prawnej, organ ochrony prawnej, organ pomocniczy wobec wymiaru sprawiedliwości, podmiot sprawujący jurysdykcję prewencyjną i tym podobne.

Notariusz nie rozstrzyga sporów o prawo ani nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, w większości jedynie spisuje i uprawomocnia różnego rodzaju akty i umowy. Jednak część jego kompetencji można nazwać mianem decyzji stosowania prawa - dotyczy to w szczególności sporządzania tytułów egzekucyjnych oraz poświadczania dziedziczenia.

Kiedy należy wybrać się do kancelarii notarialnej?

Kancelaria notarialna jest miejscem pracy notariusza lub grupy notariuszy. Do notariusza należy zwrócić się między innymi, jeżeli potrzebujemy notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu czy na przykład zgodności kopii dokumentu z oryginałem, sporządzania wypisów i odpisów dokumentów, albo sporządzanie aktów poświadczania dziedziczenia.

Kancelaria notarialna zajmuje się również przechowywaniem dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy i danych na informatycznych nośnikach danych. Główny zadaniem notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich zainteresowanych stron.