Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Za co odpowiedzialny jest kierownik projektu? U nas się tego dowiesz!

praca nad projektem w firmie
 |  Informacja prasowa  |  Biznes i finanse

Kierownik projektu pełni bardzo ważną funkcję w zespole projektowym. Nie dostaje jej jednak za nic. Charakteryzuje się on wiedzą w danym zakresie oraz doświadczeniem. Sprawuje on pieczę nad grupą wykonawców, zarządzając całością projektu. To on wpływa na poszczególne procesy, dzięki którym zespół dąży do sfinalizowania przedsięwzięcia. Z tego też względu ciąży na nim duża odpowiedzialność.

Jego zdolności przywódcze sprawiają, iż posiada on odpowiednie kompetencje w zakresie kontroli oraz realizowania harmonogramu, założeń dotyczących gospodarki zasobami czy interakcji między realizatorami a klientami.

Jakie cechy charakteru posiada kierownik projektu? Bez wątpienia do najważniejszych cech należy charyzma i siła przebicia. Wykazuje się także odpowiedzialnością za powierzone mu zadania, środki i ludzi.

Odpowiedzialność

Kierownik projektu ma zadanie dostarczyć taki produkt, który spełnia oczekiwania klienta, przy jednoczesnym wykorzystaniu określonych środków i dochowaniu założonych na wstępie terminów. Ważne, aby wyrób odpowiadał sporządzonej specyfikacji, ponieważ zgodność z założeniami ma zapewnić firmie zysk. Pozostałe obowiązki są uzależnione od faktycznych umiejętności project managera.

Kierownik, posiadający pełną władzę odpowiada m.in. za dobór wykonawców i organizację pracy. Oprócz tego musi pozostawać w stałym kontakcie ze wszystkimi grupami interesu, które zaangażowane są w dany projekt. Kontroluje on procesy i reaguje na ewentualne problemy. Ma decydujący głos w sytuacjach konfliktowych.

Na jego barkach spoczywa też łączenie wszystkich faz. Jest na bieżąco z postępami każdego członka zespołu oraz zewnętrznych uczestników projektu. Dlatego musi ściśle trzymać się ustalonego na wstępie harmonogramu. Zadania zaplanowane z wyprzedzeniem sprawiają, że bierze pod uwagę czas na potencjalną poprawę zadania.

Zadania

Wyróżnia się cztery kwestie, które leżą w gestii kierownika projektu. Kluczowym zadaniem przed rozpoczęciem projektu jest przeprowadzenie monitoringu otoczenia. Dzięki temu project manager może wykryć potencjalne możliwości i zagrożenia podczas wykonywania zadań.

W dalszej części odpowiada za motywowanie podwładnych, dzięki czemu mogą oni stać się bardziej wydajni i kreatywni. Wie, że współpraca jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu. Odpowiada za stworzenie misji, która stanowi podwalinę długofalowej wizji. Potrafi szybko podjąć decyzję, bo wie, że podjęcie błędnego postanowienia spowoduje, że grupa otrzyma więcej czasu na poprawę.

Bardzo ważne zadania stoją przed nim w fazie planowania projektu. To on wyznacza cel projektu i zadania, które doprowadzą do jego realizacji. Oprócz tego będzie musiał określić budżet projektu i pozostałe zasoby. Tworzenie zespołu projektowego polega na określeniu planu organizacyjnego oraz takim dobraniu personelu, by wykonali postawione przed nimi zadania.

Niejednokrotnie potrzebne będzie przeprowadzenie szkoleń. Project manager prowadzi nadzór nad realizowanymi etapami poprzez sprawdzenie ich zgodności z harmonogramem. Cały czas kontroluje pozostałe zapasy.

Etap końcowy polega na wykonaniu sprawozdania i niezbędnej dokumentacji. Dochodzi do rozliczenia wykorzystanych zasobów i przedstawienia wyrobu klientowi.

  Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center