Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zakup i sprzedaż mieszkania na działalność a podatki

Zakup i sprzedaż mieszkania
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

W niektórych sytuacjach życiowych, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami, rozważamy zakup mieszkania na firmę. Taka nieruchomość powinna być w całości wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności. Wówczas będziemy mieli prawo do odpisów amortyzacyjnych, a także jasną sytuację podatkową w przypadku chęci zbycia mieszkania. Warto poznać dokładnie zasady nabycia i ewentualnej sprzedaży takiego lokalu, by móc dobrze zaplanować inwestycję i w pełni skorzystać z przysługujących podatnikom ulg.

Zakup mieszkania na firmę

Jeżeli planujemy zakup lokalu w ramach prowadzonej działalności, mamy szansę na stopniowy zwrot części poniesionych wydatków. Zgodnie z przepisami podatkowymi w Polsce nieruchomości nie możemy potraktować jako kosztu uzyskania przychodu i domagać się zwrotu całości tego kosztu w momencie nabycia. Należy ją bowiem wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Dzięki temu zyskamy prawo do dokonywania tak zwanych odpisów amortyzacyjnych. Są to cyklicznie dokonywane odliczenia podatkowe na korzyść podatnika.
Należy pamiętać, że zakup mieszkania na firmę i odpisy amortyzacyjne są możliwe, jeżeli:

  • dana nieruchomość należy do podatnika (lub jest we współwłasności),
  • od momentu zakupu jest zdatna do użytkowania,
  • podatnik przewiduje jej wykorzystywanie dłużej niż przez rok,
  • lokal jest wykorzystywany w związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Odpisy są dokonywane od początkowej wartości mieszkania – środka trwałego. Można je rozpocząć od następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano wpisania mieszkania do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.
Warto też pamiętać, że odpisy te mogą być dokonywane w różnej częstotliwości. Do wyboru są okresy: co miesiąc, co kwartał, co rok (pod koniec). Stawka wynosi 1,5 %, ale dla lokali używanych – z runku wtórnego – może być podniesiona do 10%. Warunkiem jest wykazanie, że mieszkanie to przed zakupem było wykorzystywane przez okres co najmniej 60 miesięcy.

Zobacz też: https://www.spolkowy.pl/zakup-mieszkania-na-czas-realizacji-inwestycji-jak-rozliczac,574,p.html

Sprzedaż mieszkania a podatki

Mieszkanie zakupione na firmę, podobnie jak nabywane prywatnie, oczywiście można sprzedać. Zasadniczo zbycia można dokonać w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać, że będzie miało ono różne skutki podatkowe.
Pierwszym podatkiem, który należy rozważyć, jest podatek dochodowy. Jak wskazuje art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, „opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, i jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ustawy”. Wynika z niego, że jeśli sprzedamy lokal szybciej niż po 5 latach od jego nabycia, musimy liczyć się z zapłatą podatku. Wiąże się z tym wspomniany art. 10 ust. 3: „przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie”.

Zobacz też: https://www.spolkowy.pl/zakup-mieszkania-na-firme-pulapki-i-ograniczenia,617,p.html


Drugim podatkiem jest podatek VAT. W momencie nabycia przysługuje prawo do jego odliczenia przez kupującego – oczywiście jeśli mieszkanie na firmę kupujemy od innego vatowca. Sprzedaż takiego mieszkania po dwóch latach wiąże się ze zwolnieniem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, jednak pamiętać trzeba o korekcie podatku odliczonego przy zakupie. Nabycie mieszkania od osoby prywatnej oznacza brak możliwości odliczenia VAT-u przy zakupie i konieczności płacenia go przy zbyciu.

Źródło: Spolkowy.pl