Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Co wpływa na ocenę zdolności kredytowej?

Analiza zdolności kredytowej
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wiąże się z obciążeniem domowego budżetu, niejednokrotnie na wiele lat. Przed wzięciem kredytu niezbędne jest dokładne zbadanie zdolności kredytowej. Każdy bank ma inne wytyczne, dlatego warto poprosić o przedstawienie warunków w kilku placówkach. Fakt braku możliwości zapożyczenia się w jednym banku nie przekreśla szans w innym – trzeba po prostu próbować.

Badanie zdolności kredytowej

Zasadniczo badanie zdolności kredytowej wynika z przepisów prawa bankowego, bez tego nie ma mowy o zaciągnięciu zobowiązania finansowego. W drodze tej czynności powstaje konieczność sprawdzenia wszystkich informacji o dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Oczywiście chodzi o osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe. Osoba ubiegająca się o kredyt musi przedłożyć wszystkie wymagane przez bank dokumenty, dana placówka analizuje je bardzo skrupulatnie i wydaje decyzję. Zawiera się w nich maksymalną kwotę kredytu oraz dodatkowe adnotacje, czasami niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie. Badanie zdolności kredytowej obejmuje ponadto sprawdzenie historii zobowiązań w Biurze Informacji Kredytowej. Daje to komplet danych, jeżeli klient ma już zobowiązania, których nie spłaca rzetelnie – pojawia się problem, taka osoba nie jest uznana za wiarygodnego klienta. Na korzyść świadczą natomiast wszystkie terminowo spłacane kredyty i pożyczki, dzięki temu buduje się pozytywną historię, bank szybciej zaufa takiemu człowiekowi. Niestety, czasy pandemii doprowadziły do braku stabilności, zarówno w zakresie utrzymania pracy, jak i regularnych wpływów pieniędzy do budżetów domowych.  Jest to powodem, dla którego niektóre banki wprowadziły dodatkowe punkty do swoich regulaminów, odnośnie ubiegania się o kredyty.

Co składa się na analizę zdolności kredytowej?

Badanie zdolności kredytowej niemal zawsze wygląda tak samo, mogą pojawić się niewielkie różnice polegające na odmiennych metodach szacowania ryzyka. W analizie konieczne jest uwzględnienie poziomów rzeczywistych dochodów i wydatków, liczba osób zamieszkujących to samo gospodarstwo, miejsce zamieszkania i ogólny status majątkowy. Na podstawie tych kryteriów określa się realne możliwości finansowe. Każdy aspekt musi być wynikiem zastosowania obiektywnych i rzetelnych ocen, ponieważ tylko wówczas obraz jest zgodny ze stanem faktycznym. Poziom dochodów i wydatków stanowi podstawę do pozytywnej decyzji kredytowej, ale nie jest czynnikiem decydującym. Zaciągnięcie zobowiązania, niezależnie od jego wysokości wiąże się z jego spłatą w określonym w umowie terminie. Zaniedbania w tym zakresie wiążą się z naliczaniem odsetek, przez co całkowita kwota zadłużenia rośnie, w ostateczności bank może skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. Jest to ostateczność, po którą sięgają instytucje wtedy, gdy próby polubownego ustalenia harmonogramu spłaty okazują się bezskuteczne. Z tego względu zaciągnięcie kredytu jest wielką odpowiedzialnością, mając jakiekolwiek wątpliwości, lepiej dobrze zastanowić się nad tym krokiem.