Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Nie zgadzasz się z decyzją ZUS? Czyli jak odwołać się od negatywnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od decyzji ZUS
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jednostką sektora finansów publicznych odpowiedzialną za wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych takich jak: emerytur, rent, a także zasiłków. Aby uzyskać świadczenie należy złożyć do Zakładu odpowiedni wniosek na podstawie którego ZUS sprawdzi czy spełniamy warunki określone prawem aby przyznać nam świadczenie. Rozstrzygnięcie w zakresie przyznania nam prawa świadczenia ZUS wydaje w formie decyzji, która może być dla nas korzystna bądź też nie. Co w przypadku kiedy dostaniemy decyzję ZUS z którą się nie zgadzamy?

Należy pamiętać, że od każdej decyzji, którą wydał ZUS możemy się odwołać, pod warunkiem że nie jest ona prawomocna tj. złożyć odwołanie od decyzji ZUS. Zgodnie z art. 4779 § 1 k.p.c odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma, zaadresować i wysłać bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każde odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, przytoczenie i uzasadnienie zarzutów oraz wniosków oraz podpis ubezpieczonego, przedstawiciela lub pełnomocnika.

Gdzie składamy odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS, składamy do ZUS ponieważ ten w ramach tak zwanej autokontroli może przychylić się do zaprezentowanego w naszym odwołaniu stanowiska i zmienić zaskarżoną decyzję. W ten sposób sprawa nie trafi do sądu, co znacznie przyśpieszy postępowanie. Jeżeli jednak ZUS nie uzna, że wydaną decyzję za słuszną, czyli podtrzyma swoje dotychczasowe stanowisko, wtedy musi przekazać nasze odwołanie do Sądu. O tym który Sąd - Sądu Rejonowego czy Sądu Okręgowego – będzie właściwy do rozpoznania naszej sprawy decyduje jej przedmiot, a więc to czego dotyczy. Z art. 4778 k.p.c do właściwości Sądu Rejonowego należą sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy, o świadczenie rehabilitacyjne jak również o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Natomiast do Sądu Okręgowego będą należeć wszystkie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na ostatniej stronie powinien pouczyć, do którego Sądu Rejonowego czy Okręgowego należy złożyć odwołanie od decyzji. Właściwość Sądu, do którego składamy odwołanie wybieramy według miejsca zamieszkania, a nie miejsca zameldowania. Gdy wyrok sądu I instancji nie jest dla nas satysfakcjonujący, możemy złożyć apelację na co mamy 2 tygodnie od otrzymania wyroku i jego uzasadnienia. Należy pamiętać, że niezłożenie wniosku o uzasadnienia wyroku spowoduje, że wniesienie apelacji będzie niemożliwe. Tak więc, po otrzymaniu wyroku należy najpierw złożyć wniosek o jego uzasadnienie - mamy na to 7 dni od dnia wydania wyroku. Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie dwutygodniowym powinniśmy wnieść apelację.