Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Czym są programy rozwojowe i dlaczego warto je wprowadzać?

programy rozwojowe
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Współczesne realia biznesowe sprawiają, że firmy, które chcą umocnić swoją pozycję na rynku, muszą sięgać po innowacyjne narzędzia, aby się rozwijać. Jedną z metod na przyspieszenie wzrostu organizacji i wprowadzania znaczących zmian kulturowych są programy rozwojowe. Jak rozumieć to pojęcie? Czy program rozwojowy można utożsamiać ze szkoleniem? Kiedy organizacja powinna wykorzystać możliwości, jakie dają programy rozwojowe?

Różnica między programami rozwojowymi a szkoleniami

W ofertach firm zajmujących się wspieraniem organizacji możemy spotkać szkolenia, które jednak z definicji nie są programami rozwojowymi. Z czego wynika ta rozbieżność? Szkolenia bardzo często są nastawione na pracę z jednym, wybranym zagadnieniem. Z uwagi na ograniczony czas nie mogą objąć szerzej organizacji i wziąć pod uwagę jej faktycznych potrzeb czy aktualnej sytuacji biznesowej. W dłuższej perspektywie nie mogą więc realnie wpłynąć na organizację i jej kluczowych pracowników, a co za tym idzie - są tylko wydatkiem, nie inwestycją w ramach strategii biznesowej. 

Programy rozwojowe, jak sama nazwa wskazuje, to cykl kilku-kilkunastu warsztatów rozłożonych w czasie, skupionych wokół maksymalnie kilku kluczowych zagadnień. Ich zadaniem jest skutecznie realizować cel, który został wyznaczony w porozumieniu nie tylko z zarządem firmy, ale również z interesariuszami zmian w organizacji (np. menedżerowie wyższego szczebla). Cele to mogą dotyczyć takich aspektów funkcjonowania firmy jak efektywność, poziom współpracy czy wynik finansowy, które można osiągnąć za pomocą:

  • transformacji kulturowej,
  • wzmocnienie przywództwa,
  • szeroko rozumianych zmian w organizacji (np. wytyczanie nowych wartości, misji, ale także decyzje czysto biznesowe, fuzje, wejście na nowy rynek itp.),
  • stworzenia środowiska rozwojowego, które pozwala pracownikom na dokonywanie samodzielnych decyzji i branie za nie odpowiedzialności. 

Czym charakteryzuje się wartościowy program rozwojowy?

Efektywny program rozwojowy jest zaprojektowany z myślą o konkretnych potrzebach organizacji, które muszą być zbadane wcześniej. Dzięki temu unikamy sytuacji, gdy decyzja o rozpoczęciu programu jest podyktowania tylko intuicją zarządzających. Odgórna decyzja w tak kluczowej sprawie z dużym prawdopodobieństwem nie przyniesie zadowalających rezultatów, dlatego najpierw badanie potrzeb, a następnie wybór ram programu rozwojowego i jego zaprojektowanie - tak powinna być kolejność działań. 

Ponadto wartościowy program jest nastawiony przede wszystkim na praktykę, nie teorię. Powinien być prowadzony w duchu experiential learning, czyli uczenia się poprzez doświadczenie. W Impact opracowaliśmy metodę, która zakłada uwzględnienie w procesie (programie rozwojowym) różnorodnych doświadczeń, by wszechstronnie stymulować procesy rozwoju uczestników oraz wdrażania nowych zachowań w organizacji. Program może być przeprowadzany na kilku poziomach w organizacji, a nie tylko z jedną, wybraną grupą pracowników. W Impact nie narzucamy sposobów pracy czy radzenia sobie z wyzwaniami. To organizacja, jako zbiór osób o różnych kompetencjach, zakwestionuje stare metody i wypracuje nowe. 

Co równie istotne, program rozwojowy powinien także być weryfikowany po jego zakończeniu. Śledzenie postępów i realizacji założonych celów to działanie, które da odpowiedź, co jeszcze wymaga dodatkowej pracy, a jakie aspekty udało się zmienić z korzyścią dla firmy. Dobry program rozwojowy zawiera badanie efektów co najmniej dwa razy - tuż po ostatnich warsztatach oraz po wybranym czasie. Poza tym w trakcie procesu niezwykle ważny jest częsty feedback, którego celem jest nie tylko bieżąca dyskusja na temat nowych propozycji rozwiązań, ale także poprawa jakości i częstotliwości komunikacji między uczestnikami. 

Programy rozwojowe w organizacji - kiedy warto z nich skorzystać?

Żyjemy w niezwykle dynamicznym świecie, w którym biznesowe realia zmieniają się niemal z dnia na dzień. Organizacje stoją przed wieloma wyzwaniami: rosnącą konkurencją, trudnościami w komunikacji wewnętrznej, oczekiwaniami konsumentów, zmianami w kulturze pracy (chociażby rozpowszechnienie hybrydowego modelu) i w społeczeństwie. Programy rozwojowe Impact pozwalają na wdrożenie wartościowych i znaczących zmian w organizacjach, szczególnie gdy firma stoi przed strategicznymi decyzjami i chce rozpocząć proces zmian z wiarygodnym, merytorycznie przygotowanym partnerem.