Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Fundusze papierów dłużnych mają nowego lidera – IPPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Fundusze papierów dłużnych
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych otrzymał najwyższe (5a) oceny pośród 26 funduszy papierów dłużnych w majowym rankingu Analizy.pl. Jak podkreślają autorzy rankingu, w pierwszych pięciu miesiącach tego roku tylko nieco ponad 1/3 funduszy polskich papierów dłużnych zdołała wypracować zysk.

Zarządzającym subfunduszem IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych udało się – dzięki restrykcyjnemu podejściu do ryzyka i dbałości o wysoką płynność aktywów – wyjść obronną ręką z największej przeceny obligacji korporacyjnych na przestrzeni ostatnich lat w II kwartale 2020 roku i znacząco ograniczyć ryzyko dla inwestorów. Po szybkim odrobieniu strat subfundusz zakończył ubiegły rok z najwyższym wynikiem w grupie +4,6%. Także w tym roku radzi sobie bardzo dobrze, a jego 12-mies. stopa zwrotu na koniec kwietnia sięgnęła 5,5% - podkreśla ranking Analizy.pl.

ranking funduszy papierów dłużnych

Celem subfunduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych jest zarabianie na inwestycjach w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, których udział w portfelu ma być nie niższy niż 66% aktywów. Uzupełnienie portfela mogą stanowić obligacje skarbowe, ETF oraz depozyty. Obecnie w portfelu subfunduszu znajduje się 40 instrumentów wyemitowanych przez podmioty, reprezentujące różne sektory gospodarki min. finanse, banki, deweloperzy, przemysł oraz obligacje skarbowe. Istotny składnik portfela funduszu stanowią instrumenty wyemitowane przez tzw. obligacje covidowe. Obligacje te stanowią ciekawą alternatywę dla wielu innych instrumentów w tym obszarze. Rentowność tych papierów w niektórych przypadkach przewyższa (nawet o ponad 1%!) rentowność obligacji z sektora bankowego.

Ponadto na uwagę inwestorów zasługuje fakt, iż subfundusz generuje dodatnią stopę zwrotu nie tylko z otrzymywanych płatności kuponowych, lecz również ze wzrostu cen posiadanych obligacji. Dla przykładu obligacje 3-letnie z rentownością 3,5% przy cenie 100 i kuponie odsetkowym 3,5%, po roku zwykle wyceniane są przez rynek wyżej. Wynika to z niższego ryzyka inwestycyjnego, ze względu na krótszy (o rok) termin do wykupu. Istotnym elementem polityki inwestycyjnej analizowanego subfunduszu, jest wykorzystywanie tradingu dla generowania dodatkowej stopy zwrotu. Jest to element będący przewagą nad innymi funduszami korporacyjnymi o zdecydowanie większych aktywach, gdzie ten element strategii nie ma zastosowania.

Wysoko w zestawieniu znalazły się również Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO). Oba zarobiły powyżej 5,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podobnie jak IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, fundusze te wyróżniają się dywersyfikacją portfela i ekspozycją na płynne rynki zagraniczne.