Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega zrównoważone finansowanie?

zrównoważone finansowanie
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Zrównoważone finansowanie jest ściśle związane ze zmianami klimatycznymi, globalnym ociepleniem i zachowaniami, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Już od wielu lat na świecie i terenie Unii Europejskiej temat jest często podejmowany i regulowany globalnymi inicjatywami jak Porozumienie Paryskie, Agenda 2030 lub ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Według wyliczeń Komisji Europejskiej należy doinwestować temat związany z klimatem i energią o 180 miliardów euro rocznie, aby spełnić wszystkie wymagania. Tak wysokie inwestycje znacznie przekraczają możliwości sektora publicznego, dlatego wkrótce europejskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym przyjdzie ujawnić, w jaki sposób ich inwestycje wspierają działalność klimatyczną, a także będą musiały wyznaczyć cele w zakresie ich zrównoważonego rozwoju i finansowania.

Poniżej kilka zagadnień, z których dowiesz się najważniejszych rzeczy na temat zrównoważonego finansowania:

  1. Co to jest zrównoważone finansowanie?
  2. Skąd wiedzieć, jakie działania są dobre dla środowiska?
  3. Zrównoważony biznes - jak się zakwalifikować?
  4. Jaka jest odpowiedzialność społeczna organizacji i dlaczego to takie ważne?

Co to jest zrównoważone finansowanie?

W roku 2015 w Nowym Jorku państwa członkowskie ONZ przyjęły agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i w tym samym roku przyjęły porozumienie klimatyczne z Paryża. Według porozumienia do 2025 r. państwa rozwinięte muszą corocznie przekazywać 100 mld dolarów w międzynarodowe finansowanie działań związanych z klimatem. Te dwa wydarzenia były początkiem do dyskusji o zrównoważonym rozwoju, o wspólnej światowej strategii. Komisja Europejska w grudniu 2016 roku stworzyła specjalną grupę ekspercką, której celem było wypracowanie spójnej strategii Unii Europejskiej w sprawie zrównoważonego finansowania. Warto wiedzieć, że to właśnie Unia Europejska i jej państwa członkowskie są największym źródłem, które finansują działania klimatyczne na świecie. W roku 2019 była to kwota 21.9 mld euro, co jest kwotą o 7,4% większą niż w roku poprzednim.

Głównym celem planu działania, jeśli chodzi o zrównoważone finansowanie jest przekierowanie przepływów kapitałowych na potrzeby zielonych inwestycji, które to miałyby wzrosnąć. Kolejny cel to zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu, degradacji środowiska i problemów społecznych. Działania miałyby również wspierać długoterminowość i przejrzystość w działalności finansowej i gospodarczej.

Skąd wiedzieć, jakie działania są dobre dla środowiska?

Aby wiedzieć, jakie działania są ekologiczne, Unia Europejska utworzyła pierwszy na świecie system kwalifikacji do zielonej listy, nazwany taksonomią. System powstał, aby zarówno na szczeblu państwowym, jak i konsumenckim zrozumieć, jaką działalność można uznać za zrównoważoną i aby uchronić się przed ekologicznym pseudo marketingiem.

Wśród sześciu celów środowiskowych znalazło się łagodzenie i dostosowywanie się do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochrona zbiorników wodnych, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.

Raport zawiera rodzaje działalności, które miałyby realizować łagodzenie zmian klimatu. Taksonomia miałaby być publikowana w dwóch turach, gdzie w pierwszej kolejności będą cele związane z klimatem. Dokument powinien być przyjęty przez Komisję do 31 grudnia 2020 r. i obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Drugim etapem byłoby przyjęcie aktu z pozostałymi celami środowiskowymi. Data jego przyjęcia przez Komisję to 31 grudnia 2021 r. a wejście w życie od 1 stycznia 2023 r.

Zrównoważony biznes - jak się zakwalifikować?

Aby się zakwalifikować, działalność powinna spełniać cztery spośród wymienionych przez Komisję wymagań, czyli znacząco uczestniczyć w jednym z celów środowiskowych, nie szkodzić żadnemu z celów środowiskowych, być zgodną z wymaganiami technicznymi i minimalnymi gwarancjami zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

Jaka jest odpowiedzialność społeczna organizacji i dlaczego to takie ważne?

Odpowiedzialność społeczna organizacji jest koncepcją, która skupia się na jednej istotnej kwestii – według przedsiębiorstwa, już na etapie budowania strategii ochrona środowiska oraz interesy społeczne powinny być uwzględniane. Dziś jeszcze nie żyjemy w takim świecie, gdzie duże firmy dają nam poczucie i gwarancję, że dbają o środowisko. Wiemy już, że aby zadbać o naszą planetę, zmiany należy wprowadzać systemowo i uświadamiać ludzi, w jaki sposób się to odbywa. Ważną korzyścią płynącą ze zrównoważonego finansowania jest zapewne budowanie wartości przedsiębiorstwa. W ostatnich latach fundusze inwestujące zgodnie z kryteriami społecznymi, środowiskowymi i korporacyjnymi osiągnęły znaczący wzrost na zainteresowaniu i wartości.

Państwa europejskie zdecydowanie chcą przechodzić na gospodarkę niskoemisyjną, oszczędną w zasoby i zrównoważoną. Pomoże to spowolnić lub nawet zahamować procesy zmian klimatu i środowiska. Rozwijanie zrównoważonego środowiska ma umożliwić przepływ kapitału, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i wspierać zmiany gospodarcze, by prowadzić politykę zasobooszczędna. Zmiany nie zawsze muszą oznaczać coś złego. W tym przypadku firmy, które będą transformowały swój biznes na zrównoważony, staną się nie tylko bezkonkurencyjne na rynku, ale także innowacyjne i atrakcyjne dla inwestorów.