Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca majątkowy?

rzeczoznawca majątkowy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Bywają sytuacje, w których zgodnie z literą prawa wartość naszego majątku musi zostać udokumentowana w formie specjalistycznego dokumentu sporządzonego w formie operatu szacunkowego dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Forma ta najczęściej wymagana jest przed uzyskaniem kredytu hipotecznego celem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, zakupem lub sprzedażą nieruchomości, gdyż pozwala to uzyskać pełną wiedzę na temat wartości danego majątku. Rzeczoznawca majątkowy jako jedyny podmiot w Polsce uprawniony jest do wykonywania wyceny nieruchomości oraz prezentacji procesu szacunkowego w postaci operatu szacunkowego lub opinii o wartości.

Kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego

Każdy kandydat na rzeczoznawcę majątkowego przed uzyskaniem uprawnień do wykonywania wycen nieruchomości i opracowywania operatów szacunkowych zobowiązany jest do zdobycia stosownych kwalifikacji. Rzeczoznawcą majątkowym zostać może wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe, a następnie zdobyła kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunkach w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukończyć studia wyższe spełniające minima programowe studiów podyplomowych w tym zakresie). Niezbędne jest również odbycie praktyki zawodowej. Osoba pełniąca funkcję rzeczoznawcy majątkowego nie może być karana, szczególnie w zakresie przestępstw przeciw mieniu, wiarygodności dokumentów, a także za przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych czy znaków urzędowych, przeciwko działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. Rzeczoznawca winien posiadać pełnię praw obywatelskich, a także zdać egzamin zawodowy. Osoba, która spełni powyższe warunki, zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Powyższy proces uściślony jest w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Do uprawnień rzeczoznawcy majątkowego należy przede wszystkim wycena nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy sporządza wycenę w formie pisemnej, uwzględniając w niej między innymi aktualną wartość rynkową nieruchomości. Osoba wykonująca zawód rzeczoznawcy poza uprawnieniami, posiada również liczne obowiązki. Wśród wymagań, które musi spełnić rzeczoznawca należy zachowanie zasady poufności, a każda wykonywana przez niego wycena nieruchomości powinna być obiektywna i bezstronna. Rzeczoznawca może zatem samodzielnie dobierać metody pracy, przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności i odpowiedzialnego korzystania z uprawnień. Ważne jest również aktualizowanie wiedzy, znajomość zagadnień ekonomicznych, gospodarczych i prawnych. Osoba pełniąca funkcje rzeczoznawcy winna także orientować się w tematach planowania przestrzennego czy gospodarowania gruntami. Niezbędna jest także wiedza na temat bieżących trendów na rynku nieruchomości.

Źródło informacji www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-tychy