Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Nowe zasady opodatkowania spółki komandytowej

Nowe zasady opodatkowania spółki komandytowej
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Do tej pory spółki komandytowe nie były odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami byli, podobnie jak w przypadku pozostałych spółek osobowych (z wyjątkiem odmiennie traktowanej spółki komandytowo-akcyjnej), wyłącznie wspólnicy takiej spółki.  Rozliczali oni podatek proporcjonalnie do udziału w zysku takiej spółki.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, spółki komandytowe, mimo że są spółkami osobowymi, na gruncie podatku dochodowego, będą traktowane na równi ze spółkami kapitałowymi
(np. spółką z o.o.)

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oznaczać będzie (podobnie jak np. w spółkach z o.o.) podwójne opodatkowanie zysku, który ostatecznie mają otrzymać wspólnicy. Po raz pierwszy do opodatkowania dojdzie przy uzyskaniu dochodu uzyskiwane przez samą spółkę, a następnie przy wypłacie zysku dla wspólników. Oznaczać to będzie, że spółka komandytowa, przestanie być atrakcyjna podatkowo dla jej wspólników.

Przewidziano jednak pewne zwolnienia.

Zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych dą przede wszystkim kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Zwolnienie to ma zredukować obciążenia podatkowe po stronie komandytariuszy. Zwrócić jednak należy uwagę, że określona kwota 60 000 zł w roku podatkowym nie jest kwotą znaczną biorąc pod uwagę, skale działalności niektórych spółek komandytowych.

Ponadto wskazane zwolnienie nie będzie miało zastosowania do komandytariusza spółki komandytowej powiązanego w określony sposób komplementariuszem.  Dotyczyć to będzie komandytariusza, który:

  • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  • jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

  • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej

Powyższe oznacza, że zwolnienie to nie będzie miało zastosowania do tych komandytariuszy, którzy jednocześnie pozostają we wskazany sposób strukturach (jako członkowie zarządu, wspólnicy z odpowiednim udziałem)  spółek będących komplementariuszami, co jest częstą praktyką w obrocie.

Odmienne odliczenie przewidziano dla komplementariuszy. Podobnie jak obecnie ma to miejsce w stosunku do spółek komandytowo akcyjnych- komplementariusz będzie mógł pomniejszyć swój podatek  o zapłacony przez  spółkę komandytową podatek CIT. Odliczenie to będzie proporcjonalne do udziałów w zyskach spółki.

Przepisy przejściowe przewidują, że spółki komandytowe staną się podatnikami CIT od  1 stycznia 2021 r. Spółki te mogą jednak wybrać opodatkowanie na nowych zasadach od dnia 1 maja 2021 r.

r.pr. Maciej Wąsik, r.pr. Adam Klimczak (spolki24.net)