Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Powołanie członka zarządu w spółce z o.o. - jak przebiega?

Obsługa prawna firmy
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Powołanie członków zarządu spółki następuje co do zasady na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, chyba że w umowie spółki określone są inne reguły. Członek zarządu może wtedy zostać powołany np. przez radę nadzorczą, komisję rewizyjną lub przez zewnętrznego inwestora (osobę trzecią).

Standardowo, powołanie członka zarządu następuje poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały - dotyczy to wspomnianej wcześniej rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Jeśli członka powołuje osoba trzecia, np. inwestor, konieczne jest złożenie oświadczenia w spółce. Jeśli powołanie nowego członka zarządu następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, uchwała musi zostać podjęta bezwzględnie większością oddanych głosów. Co ważne, głosowanie jest tajne.

Kto może zostać członkiem zarządu w spółce z o.o.?

Członkiem zarządu w spółce z o.o. nie może zostać każdy - przepisy przewidują pewne wymogi względem takiej osoby? Jakie? Członkiem zarządu w spółce może zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Taka osoba nie może być też prawomocnie skazana za przestępstwa, w tym kradzież, oszustwo, podrobienie dokumentów, łapownictwo, czy działanie na szkodę osoby prawnej, czy też wierzyciela. Typując kandydata na członka zarządu, powinniśmy poprosić o oświadczenie potwierdzające braku prawomocnego skazania wyrokiem w okresie co najmniej pięciu lat za czyny określone powyżej, a także o oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie. 

Powołanie nowego członka zarządu w spółce z o.o. - formalności

Spółka ma 7 dni od daty powołania na zgłoszenie nowego członka zarządu do KRS. Nie oznacza to jednak, że nowy członek może pełnić swoje funkcje dopiero po zgłoszeniu. Obowiązuje data podjęcia uchwały lub inna data w niej zawarta.

Aby dokonać zgłoszenia do KRS, należy wypełnić formularz KRS-Z3 razem z załączonym formularzem KRS-ZK. Do wniosku należy dołączyć podjętą uchwałę oraz dowód uiszczonej opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Ważne jest to, że nowy członek zarządu nie musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie, aby pobierać wynagrodzenie za swoją pracę - wystarczającym dokumentem jest uchwała zgromadzenia wspólników. Warto jednak przemyśleć dodatkowe zabezpieczenie się i określenie obowiązków, relacji i praw właśnie w oparciu o którąś z wyżej wspomnianych form umowy.

Pomoc w sprawach spółki z o.o.: https://kancelaria-pertek.pl/nasze-uslugi/.