Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Na czym polega prawna obsługa reklamacji?

prawna obsługa reklamacji
 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Chociaż znakomita większość osób utożsamia postępowania reklamacyjne jako proces zachodzący pomiędzy przedsiębiorcą a klientem indywidualnym, to nierzadkim zjawiskiem są reklamacje pomiędzy przedsiębiorstwami. Należy pamiętać, że przepisy Kodeksu Cywilnego odnoszące się do zagadnienia reklamacji mają również zastosowanie do umów w obrocie profesjonalnym (B2B) tj. między przedsiębiorstwami. Oznacza to, że zgodnie z polskim prawodawstwem przedsiębiorca, pomimo braku regulujących kwestie reklamacji zapisów w umowie sprzedaży, ma możliwość reklamacji wadliwego towaru.

Skomplikowany stan prawny

Niestety aktualne prawodawstwo obejmujące zakres reklamacji pomiędzy przedsiębiorcami w niektórych momentach jest niejasne. W praktyce oznacza to, że w przypadku braku chęci kontrahenta do współpracy, konieczne może się okazać skorzystanie z oferty prawnej obsługi reklamacji. Nie ulega wątpliwości, że profesjonalna interpretacja przepisów może pozwolić przedsiębiorcy na wyjście z trudnej sytuacji. Należy pamiętać, że ustawodawca zagwarantował przedsiębiorcom dużą swobodę w określaniu praw i obowiązków, które ich wiążą. Z tego względu każdy rozsądny przedsiębiorca powinien zwracać szczególną uwagę, czy w zawartej umowie sprzedaży nie zostały umieszczone zapisy, których konsekwencją jest zmiana zakresu odpowiedzialności kontrahenta w zakresie reklamacji.

Warto również zwrócić uwagę, że część umów może całkowicie zakazywać możliwości reklamacji produktu u kontrahenta. Tego rodzaju zapisy będą jedynie bezskuteczne, w sytuacji, w której kontrahent celowo ukryje wadę przed kupującym. Zgodnie z polskim prawodawstwem przedsiębiorca, który wykrył wadę produktu jest zobowiązany do zbadania stanu zakupionego towaru oraz natychmiastowego powiadomienia o tym sprzedawcy. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków kupujący może stracić uprawnienia z tytułu rękojmi. Oczywiście wszystko, co zostało zapisane wyżej jest jedynie wycinkiem aktualnego stanu prawnego. Jeżeli więc przedsiębiorcy zależy na sprawnym dochodzeniu do własnych racji konieczna może być prawna obsługa reklamacji prowadzona przez kancelarię prawną.

Interpretacje, negocjacje i pisma

Tak jak zostało napisane wyżej, aktualny stan prawny regulujący materię reklamacji pomiędzy przedsiębiorcami, w przypadku niektórych aspektów, jest niejasny. Do tego dochodzi nadany przez ustawodawcę duży zakres swobody, który pozwala na elastyczne zmienianie zakresu praw i obowiązków kontrahentów w aspekcie reklamacji. Wsparciem może być prawna obsługa reklamacji, której pierwszym krokiem jest zapoznanie się kancelarii z prawną sytuacją pomiędzy przedsiębiorcami. Jakich innych działań może podjąć się kancelaria? Odpowiedzi poniżej!

Oprócz dokonania analizy podstaw prawnych reklamacji oraz sporządzenia interpretacji i opinii na tematy konkretnych przepisów, kancelaria może zająć się prowadzeniem mediacji i negocjacji, które mają szanse na zakończenie się ugodą. Korzystanie z pomocy kancelarii w trakcie negocjacji jest szczególnie dobrym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną utrzymać z kontrahentem dobre relacje. W przypadku, gdy nie uda się zawrzeć ugody, to kancelaria prawna zajmująca się obsługą prawną reklamacji zajmie się przygotowaniem odpowiednich pozwów skierowanych do odpowiednich organów i sądów.

Sprecyzowanie żądania

Prawna obsługa reklamacji prowadzona przez profesjonalną kadrę w kancelarii prawnej dotyczyć będzie również sprecyzowania żądania względem kontrahenta. Należy pamiętać, że w przypadku niezgodności towaru z zawartą umową przedsiębiorca ma możliwość żądania obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, naprawy lub wymiany na rzecz wolną od wad. Należy jednak pamiętać, zależeć to będzie od sprzedawcy, aktualne prawodawstwo nie nakłada na niego obowiązku bezwarunkowego spełnienia tych żądań. Przykładowo w sytuacji, gdy zadeklaruje natychmiastowe usunięcie wady lub wymianę rzeczy na nową kupujący nie ma prawa żądania obniżenia ceny. Z kolei, gdy zażąda wymiany rzeczy na nową lub naprawy, sprzedawca ponownie może odmówić temu żądaniu. Koszt naprawy lub wymiany jest wyższy od sprzedanych produktów. Dlatego tak ważny jest, aby korzystać z pomocy podczas sprawnej obsługi reklamacji, dzięki czemu możliwe jest szybsze dojście do porozumienia.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Kancelarii Staniek&Partners