Zasady rozliczania samochodu osobowego zakupionego w 2019 roku do firmy

20 grudzień 2019

Każde przedsiębiorstwo do swojej działalności potrzebuje samochodu. Dlatego, jeśli przedsiębiorstwo posiada samochody osobowe, które są elementem jego majątku, to ma obowiązek odpowiednio je rozliczyć. W roku 2019 została wprowadzona nowelizacja ustawy, mówiąca o zasadach rozliczania samochodów zakupionych do firmy. Aby prawidłowo rozliczyć samochód, należy poznać zmiany, które obowiązują od 2019 roku. O nich opowiemy poniżej.

Samochód osobowy jako środek trwały

Samochody osobowe, które zostały zakupione w celu użytkowania ich w ramach działalności przedsiębiorstwa są określane jako środki trwałe jeśli przewiduje się ich użytkowanie na okres ponad roku. Księgowanie oraz rozliczenie samochodu osobowego zakupionego w 2019 roku należy zacząć przede wszystkim od wpisania zakupionego samochodu do ewidencji środków trwałych. Nowo zakupiony samochód powinien być wpisany do tej ewidencji w miesiącu, w którym został przekazany do użytkowania. Co więcej, aby prawidłowo rozliczyć samochód, należy ustalić jego wartość początkową. Jeśli samochód kupujemy w ramach umowy kupna, to za jego wartość początkową uważa się kwotę zakupu powiększoną o koszty związane z zakupem. Są to koszty przykładowo rejestracji poniesione przed umieszczeniem samochodu w ewidencji środków trwałych. Jeśli nie posiadamy faktury zakupu za samochód, to jego wartość początkowa jest określona na podstawie wyceny podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych. Ustalenie wartości początkowej jest ważne ze względu na odliczanie kosztów amortyzacji. Odpisów amortyzujących można dokonać tylko w przypadku, gdy samochód posiada wartość z dnia rozpoczęcia użytkowania, która przekracza 10 000zł netto u czynnych podatników VAT. 

Odliczanie VAT

Każde przedsiębiorstwo, które posiada samochód osobowy ujęty w ewidencji środków trwałych może ująć wszystkie wydatki związane  z jego użytkowaniem jako koszty uzyskania przychodów, nawet w pełnej wysokości. Dlatego też samochody użytkowane w przedsiębiorstwie można podzielić na:

  • wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą
  • pojazdy, które posiadają cechy konstrukcyjne
  • pojazdy o przeznaczeniu mieszanym

Aby móc zaliczyć wszystkie wydatki związane z samochodem jako koszty uzyskania przychodu, należy udowodnić, że samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach związanych ściśle z działalnością przedsiębiorstwa. Należy to zrobić między innymi poprzez zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na nadruk VAT-26, prowadzenie kilometrówki dla celów podatku VAT oraz spisanie ogólnych zasady korzystania z danego firmowego samochodu. Dopiero wtedy przedsiębiorstwo może uznać 100% wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu, jako koszty uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku samochodu, który jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych jak i prywatnych, sposób rozliczenia będzie nieco inny. Przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć pełnej wysokości wydatków. Według obowiązującej od 2019 roku ustawy, w przypadku mieszanego użytkowania pojazdu, przedsiębiorca może w koszty podatkowe zaliczyć tylko 75% ich wartości. Co więcej, jeśli w przypadku samochodu firmowego nie jest prowadzona kilometrówka, to wówczas uznaje się, że jest on użytkowany nie tylko w celach związanych z działalnością, co wiąże się z rozliczaniem jak w przypadku samochodu do celów mieszanych. Jednak pamiętajmy, że przepis ten nie odnosi się do podatników zwolnionych z VAT.

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt