Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Zasady rozliczania samochodu osobowego zakupionego w 2019 roku do firmy

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Każde przedsiębiorstwo do swojej działalności potrzebuje samochodu. Dlatego, jeśli przedsiębiorstwo posiada samochody osobowe, które są elementem jego majątku, to ma obowiązek odpowiednio je rozliczyć. W roku 2019 została wprowadzona nowelizacja ustawy, mówiąca o zasadach rozliczania samochodów zakupionych do firmy. Aby prawidłowo rozliczyć samochód, należy poznać zmiany, które obowiązują od 2019 roku. O nich opowiemy poniżej.

Samochód osobowy jako środek trwały

Samochody osobowe, które zostały zakupione w celu użytkowania ich w ramach działalności przedsiębiorstwa są określane jako środki trwałe jeśli przewiduje się ich użytkowanie na okres ponad roku. Księgowanie oraz rozliczenie samochodu osobowego zakupionego w 2019 roku należy zacząć przede wszystkim od wpisania zakupionego samochodu do ewidencji środków trwałych. Nowo zakupiony samochód powinien być wpisany do tej ewidencji w miesiącu, w którym został przekazany do użytkowania. Co więcej, aby prawidłowo rozliczyć samochód, należy ustalić jego wartość początkową. Jeśli samochód kupujemy w ramach umowy kupna, to za jego wartość początkową uważa się kwotę zakupu powiększoną o koszty związane z zakupem. Są to koszty przykładowo rejestracji poniesione przed umieszczeniem samochodu w ewidencji środków trwałych. Jeśli nie posiadamy faktury zakupu za samochód, to jego wartość początkowa jest określona na podstawie wyceny podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych. Ustalenie wartości początkowej jest ważne ze względu na odliczanie kosztów amortyzacji. Odpisów amortyzujących można dokonać tylko w przypadku, gdy samochód posiada wartość z dnia rozpoczęcia użytkowania, która przekracza 10 000zł netto u czynnych podatników VAT. 

Odliczanie VAT

Każde przedsiębiorstwo, które posiada samochód osobowy ujęty w ewidencji środków trwałych może ująć wszystkie wydatki związane  z jego użytkowaniem jako koszty uzyskania przychodów, nawet w pełnej wysokości. Dlatego też samochody użytkowane w przedsiębiorstwie można podzielić na:

  • wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą
  • pojazdy, które posiadają cechy konstrukcyjne
  • pojazdy o przeznaczeniu mieszanym

Aby móc zaliczyć wszystkie wydatki związane z samochodem jako koszty uzyskania przychodu, należy udowodnić, że samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach związanych ściśle z działalnością przedsiębiorstwa. Należy to zrobić między innymi poprzez zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na nadruk VAT-26, prowadzenie kilometrówki dla celów podatku VAT oraz spisanie ogólnych zasady korzystania z danego firmowego samochodu. Dopiero wtedy przedsiębiorstwo może uznać 100% wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu, jako koszty uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku samochodu, który jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych jak i prywatnych, sposób rozliczenia będzie nieco inny. Przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć pełnej wysokości wydatków. Według obowiązującej od 2019 roku ustawy, w przypadku mieszanego użytkowania pojazdu, przedsiębiorca może w koszty podatkowe zaliczyć tylko 75% ich wartości. Co więcej, jeśli w przypadku samochodu firmowego nie jest prowadzona kilometrówka, to wówczas uznaje się, że jest on użytkowany nie tylko w celach związanych z działalnością, co wiąże się z rozliczaniem jak w przypadku samochodu do celów mieszanych. Jednak pamiętajmy, że przepis ten nie odnosi się do podatników zwolnionych z VAT.