Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Składka na PPK pracodawcy – czy naliczamy PIT pracownikowi?

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Czy 1,5% składka naliczona przez pracodawcę na PPK będzie dla pracownika przychodem, od którego należy naliczyć podatek dochodowy i pomniejszyć o ten podatek wynagrodzenie pracownika? Czy ewentualnie są jeszcze inne koszty, które z tytułu PPK pracodawca powinien ująć w rozliczeniu z pracownikiem?

Wpłaty do PPK finansowane ze środków pracodawcy stanowią przychód zatrudnionej osoby, od którego należy naliczać zaliczkę podatkową. W związku z tym zakład pracy jest zobowiązany potrącać stosowny podatek z wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wysokość wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę przedstawia się następująco:

  • wpłata podstawowa – 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK, przez które należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  • wpłata dodatkowa – do 2,5% wynagrodzenia uczestnika PPK (wysokość tej wpłaty może być zróżnicowana w zależności od stażu zakładowego lub na podstawie regulaminu wynagradzania albo układu zbiorowego pracy; podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK).

Wpłaty do PPK pokrywane ze środków pracodawcy:

  • nie są wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
  • stanowią przychód zatrudnionej osoby podlegający opodatkowaniu.

Podstawa prawna:

  • art. 25-30 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2215),
  • art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac
ekspert portalu PortalKadrowy.pl