Doświadczenia Litwy po wprowadzeniu euro

05 kwiecień 2016

23 lipca 2014 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przyjęcie Litwy do strefy euro, a 1 stycznia 2015 roku Litwa stała się pełnoprawnym członkiem strefy euro. Narodowa waluta litewska, lit litewski, została zastąpiona przez walutę wspólnotową - euro. Nieodwołalny stały kurs wymiany ustalono na poziomie: 1 euro = 3,45280 LTL (lit litewski).

Od 16 stycznia 2015 roku lit litewski przestał być walutą obiegową. Tym samym, jedynym prawnym środkiem płatniczym na Litwie stało się euro.

Wymiany waluty można było dokonać w 330 urzędach pocztowych oraz niektórych uniach kredytowych do 1 marca 2015 roku oraz we wszystkich bankach na terytorium Litwy do dnia 30 czerwca 2015 roku. Wymiana możliwa była również we wszystkich bankach centralnych krajów strefy euro, w terminie od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku, z ograniczeniem wymiany do kwoty 1000 euro na osobę lub transakcję.

Bezterminowo i bez jakichkolwiek opłat, wymiany waluty można dokonać w banku centralnym Litwy - Lietuvos bankas. Wymiana dotyczy zarówno banknotów jak i monet.

Litwa prowadziła szeroko zakrojoną kampanię społeczną i informacyjną, na rzecz wprowadzenia waluty euro w swoim kraju, tym samym edukując i przygotowując swoich obywateli do procesu zmiany waluty z narodowej na wspólnotową.

Biorąc pod uwagę specyfikę gospodarek krajów bałtyckich, bilans korzyści i kosztów przyjęcia euro w Litwie powinien być dodatni. Litwa charakteryzuje się małą i otwartą gospodarką. Wprowadzenie euro pozytywnie wpłynęło na handel zagraniczny Litwy, szczególnie dzięki niższym stopom procentowym, obniżeniu kosztów wejścia na rynki zagraniczne, wzrost inwestycji oraz przejrzystości rynku i konkurencji. Wprowadzenie euro podniosło nieznacznie i jednorazowo ceny. Spowodowane było to głównie zaokrąglaniem cen przez sprzedawców jak i przerzucaniem części kosztów związanych ze zmianą waluty na konsumentów oraz znanym z wcześniejszych doświadczeń państw wprowadzających euro, tak zwany efekt cappuccino. Działania te zaistniały pomimo wprowadzonych przez Litwę zalecanych rozwiązań, które miały ograniczyć podwyżkę cen. Litwa między innymi nakazała sprzedawcom umieszczać podwójne ceny na produktach (w walucie narodowej oraz euro) w okresie kilku miesięcy przed wprowadzeniem euro oraz jeszcze pół roku po zmianie waluty. Powołane zostały specjalne instytucje kontrolne, mające za zadanie weryfikować prawidłowość cen, nie dopuszczać do nieetycznych zachować sprzedawców, przyjmować skargi konsumenckie oraz nakładać sankcje na nieuczciwych sprzedawców. W efekcie, w ramach prowadzonych badań i monitoringu na grupie wybranych produktów, w ok 45% przypadkach cena nieco wzrosła, ok. 35% zmalała a blisko 20% pozostała bez zmian.

Źródło:
http://www.nbp.pl/cie/download/wprowadzenie_euro_na_Litwie.pdf
https://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/lithuania/html/index.pl.html

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt