Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Termin zapadalności lokat bankowych

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Termin zapadalności lokaty jest niemal równie istotny dla wysokości naliczonych odsetek jak i wartość samego oprocentowania lokaty. Jego wpływ widoczny jest na kilku płaszczyznach, choć nie zawsze poddawany zostaje rozpatrzeniu przed dokonaniem wyboru konkretnej lokaty bankowej.

Dostępność kapitału
Pierwszym ważnym aspektem wiązanym z terminem zapadalności lokaty bankowej jest konieczność zamrożenia dostępu do zgromadzonego kapitału. Choć nie jest to wymogiem wszystkich typów lokat bankowych, ograniczenie to wiąże przeważającą większość lokat. Konieczność ograniczenia dostępu do własnego kapitału nie zawsze jest dobrze postrzegana w długim okresie czasu, szczególnie jeśli klient korzystający z lokaty długoterminowej nie posiada alternatywnego źródła oszczędności dla potrzeb zapewnienia płynności finansowej w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Wyjściem z sytuacji jest skorzystanie z oferty lokat krótkoterminowych lub lokat długoterminowych, lecz zapewniających możliwość wycofania kapitału wraz z naliczonymi do wybranego momentu odsetkami.

Wpływ warunków rynkowych
Kolejnym ważnym aspektem jest wpływ warunków rynkowych na wartość oprocentowania lokat w czasie złożenia depozytu na rachunku lokaty. Wraz z upływem czasu zmianie ulegają wartości czynników wpływających na wysokość oprocentowania, przez co zmianie ulegają również zyski oferowane przez najlepsze lokaty bankowe. W zależności od kierunku tych zmian i aktualnie obecnych wartościowych produktów oszczędnościowych, lepszym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z lokat krótko lub długoterminowych.

Na wpływ warunków rynkowych w związku z terminem zapadalności lokaty największą podatność posiadają lokaty o oprocentowaniu stałym. Konieczne jest rozpatrzenie dwóch sytuacji. W pierwszej następuje wzrost wartości czynników takich jak inflacja, stopy procentowe ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, czy wskaźnik WIBOR. Wraz z ich wzrostem zwiększeniu ulega oprocentowanie na lokatach bankowych oferowanych w danym momencie. Ranking lokat wskazuje w tej sytuacji na większe korzyści płynące z zawarcia umowy lokaty krótkoterminowej, której odnowienie nastąpi na warunkach odpowiadających aktualnym warunkom rynkowym. Wybór lokaty długoterminowej oznaczać będzie stratę po stronie klienta banku, który mógłby zarówno na lokacie krótkoterminowej jak i lokacie o oprocentowaniu zmiennym uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji.

Drugim typem sytuacji jest spadek wartości czynników kształtujących oprocentowanie lokat bankowych. W tym przypadku wraz za ich spadkami podążą wartości oprocentowania na lokatach, przez co zarówno nowe umowy lokat bankowych jak i umowy o oprocentowaniu zmiennym opisane zostaną mniej atrakcyjnymi wartościami oprocentowania. Wybór lokaty krótkoterminowej okazuje się niekorzystny, ponieważ wiąże się z mniejszym zyskiem niż w przypadku alternatywnej, niezależnej i bezpiecznej lokaty bankowej długoterminowej.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek
Rozpatrując możliwość wyboru lokaty długoterminowej w warunkach przewidywanych wzrostów inflacji, czy 'centralnych' stóp procentowych, warto próbować zwiększyć jej rentowność za pomocą mechanizmu należącego pierwotnie do lokat krótkoterminowych. Osiągany na lokacie zysk może zostać powiększony dzięki zwiększeniu częstotliwości kapitalizacji odsetek, np. do częstotliwości kwartalnej lub miesięcznej, które odpowiadać będą częstotliwości kapitalizacji odsetek na odnawialnych lokatach krótkoterminowych.